Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Beszámoló a 2023. 05. 18. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2023. 05. 18. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

2023. május 24. 14:19 szerda

2023. május 18-án tartotta meg munkaterv szerinti rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 12 képviselő, a polgármester és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen dr. Révfalvi Gergely képviselő.

A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontok mellett a következő sürgősségi indítványokat vette fel napirendre: S-01 „Döntés Esztergom közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról”, S-02 „Majer István-díj az „Esztergom Nevelésért” kitüntetés adományozása”, S-03 „Döntés a „Pro Urbe Esztergom” kitüntetés adományozásáról” tárgyú napirendi pontok. Emellett a meghívóban szereplő 3. és 4. számú napirendi pontok levételre kerültek.

Az első napirendi pontban a képviselő-testület az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról döntött. A beszámolót Nagy Imre tűzoltóparancsnok ismertette.

A második napirendi pontban megalkották az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. Az Önkormányzat 2022. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt.

Ezt követően a közterületek elnevezése, azok jelölése és az ingatlanok házszámozásának rendjéről szóló 29/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítása következett, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

A hatodik napirendi pont a helyi adóhatóság tevékenységéről szóló beszámoló, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott.

A hetedik napirendi pontban döntött a testület Esztergom Városi Polgárőr Egyesület 2022. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról, valamit a 2023. évi támogatásról.

A nyolcadik napirendi pont az Esztergomi Védőnői Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolja, melyet a képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

A kilencedik napirendi pont a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása. A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata előírt feladatának eleget téve, az értékelésben bemutatja az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokat, a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módjáról, működésének tapasztalatairól átfogó képet ad az Aprófalva Bölcsőde a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ és a Védőnői Szolgálat 2022. évi szakmai beszámolói alapján.

A tízedik napirendi pontban döntött a képviselő-testület a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ 2022. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolójáról.

Ezt követően a Művelődés Háza Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának jóváhagyása következett, melyet a képviselő-testület egyhangúan elfogadott.

A következő napirendi pontban ismét egyhangúlag döntött a testület a Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról és a 2023. évre vonatkozó közművelődési megállapodásról.

A tizenharmadik napirendi pontban 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett döntött a testület az Aquasziget Élményfürdő belépőjegyeinek módosításáról. Az Élményfürdő belépőjegyeinek ára 2023. június 01. napjától 2023. augusztus 31. napjáig egységesen kerülnek megemelésre, majd szeptembertől visszaáll a jelenlegi árjegyzék.

A tizennegyedik napirendi pont a Gran Spa & Sport Kft.-vel kötendő megállapodás jóváhagyása, melyet a képviselő-testület 13 igen és 1 tartózkodással elfogadott.

A tizenötödik napirendi pontban az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2022. évi beszámolóinak elfogadásáról döntött a testület, melyet 12 igen és 2 tartózkodással elfogadott.

A következő napirendi pontban döntött a képviselő-testület a helyközi ország- és vármegyebérletek helyi közösségi közlekedésben való elfogadásról. A kormány a szolgáltatói tarifaközösség megvalósítása érdekében új díjtermékek igénybevételi lehetőségének megteremtését rendelte el.

A tizenhetedik napirendi pont a Sourcing Hungary Kft-vel gáz és villamos energiára kötött közbeszerzési szerződés 1. számú módosítása. A Sourcing Hungary Kft. a megtakarítási összeg megnövekedésére tekintettel kezdeményezte az Önkormányzat felé a szerződésekben rögzített szolgáltatási díjak módosítását.

A tizennyolcadik napirendi pont Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testülete 325/2021. (XI.18.) számú, „Döntés az Esztergom, 15627/1 hrsz-ú ingatlan egy részének 10 évre történő térítésmentes használatba adásával kapcsolatban az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás részére” című határozatának módosítása, melyről egyhangúlag döntött a képviselő-testület.

A tizenkilencedik napirendi pont versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom belterület, 21156/1 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Géza fejedelem utca 1. szám alatt található ingatlan értékesítésére vonatkozóan. A megadott határidőn belül nem nyújtottak be adatlapot. Versenytárgyalásra nem került sor, mivel az ingatlanra egy pályázat sem érkezett.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában döntött a képviselő-testület Esztergom közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról. A menetrendi fejlesztések eredményeként új helyi autóbusz menetrend bevezetése javasolt 2023.06.17-től.

Zárt ülés napirendi pontjaiban döntött a képviselő-testület a Majer István-díj az „Esztergomi Nevelésért” kitüntetés adományozásáról, valamint a „Pro Urbe Esztergom” kitüntetés adományozásáról.