Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo

TISZTELT LAKOSOK!

23. január 19. 15:51 csütörtök

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 2023. 01. 10. hatállyal módosult. A rendelet módosítására kiadott 345/2022. (IX.9.) Korm. rendelet szerint a valós használat szerinti lakásszám igazolásához a közműszolgáltató felé hatósági bizonyítványt kell benyújtani a kedvezményes ár igénybevételéhez.

A hatályos 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai:

7/A. § * (1) * Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

(1a) * Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

 b) a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

A rendeltetési egységekre vonatkozó meghatározás:

Az OTÉK 105. § (1) bekezdése alapján:

„A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
a főzést, mosogatást és az étkezést,
a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer­-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3)  A 30 m²-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m²-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben kérelmük korábban elutasításra került, mert a benyújtáskor érvényben lévő feltételeknek nem felelt meg, de a módosított jogszabályi feltételeket már tudja teljesíteni, új kérelemmel fordulhat hivatalunkhoz.

A hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges letölthető kérelem: Kérelem hatósági bizonyítvány kiadása iránt.pdf (esztergom.hu)

Kérelmüket személyesen, postán, vagy E-papír benyújtásával juttathatják el az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályához.

A kérelemmel és az eljárással kapcsolatban +36 33/542-075-ös telefonszámon tudnak további felvilágosítást kérni.

 

Esztergom, 2022. január 19.

                                                                                               dr. Gál Gabriella

                                                                                                         jegyző

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020