Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Beszámoló a Képviselő-testület 2020.10.22-i rendes üléséről

Beszámoló a Képviselő-testület 2020.10.22-i rendes üléséről

20. október 25. 22:20 vasárnap

2020. október 22-én tartotta meg Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkatervében szereplő soron következő ülését.

 

A Képviselő-testület először zárt ülésen tárgyalt a Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény igazgatói pályázatáról, egy adós tartozásáról és az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről.

 

A nyílt ülésen elsőként az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet módosította a Képviselő-testület. Beépítésre kerültek a június 16-i módosítást követő változások. Így az Önkormányzat részére érkezett működési-, felhalmozási támogatások és bevételek, a polgármester átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításai, valamint a hivatal és egyes intézmények költségvetésében végrehajtott változások. Ezeken túl a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések kerültek a költségvetési rendeletben átvezetésre. Az Önkormányzat az intézményfinanszírozás gyakoriságát negyedévesről havi finanszírozásra módosította, mellyel a kialakult gazdasági helyzetben a takarékos gazdálkodás jobban kezelhető.

 

A következő napirendi pontban a Kossuth Lajos utca 2. - Simor János utca 1-3. szám alatti Társasház kérelméről tárgyalt a Képviselő-testület. Az Önkormányzat mintegy 43,4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Társasháznak homlokzatfelújítási munkák elvégzésére. A munkálatok befejezésének határideje a megkötött szerződés szerint 2020. december 31. volt. A Társasház közös képviselője a vis major helyzetre való tekintettel, kérte a határidő módosítását, amelyet a Testület 2021. december 31-re módosított.

 

Az Önkormányzat 2018-ban kiemelt összegű támogatást nyert el az Esztergom-kertvárosban található Sándor major komplex szociális rehabilitációjára a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) projektek révén. A program szakmai megvalósítására létrehozott konzorciumba a HÍD Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Központot is bekerült. 

A 2020. márciusában előállt járványhelyzet miatt a HÍD Központra háruló megnövekedett feladatok miatt a szervezet vezetője jelezte, hogy a konzorciumban vállalt feladatait nem tudja teljesíteni. A Képviselő-testület hozzájárult a HÍD Központ konzorciumból való kilépéséhez, mivel a projektben vállalt feladatok a HÍD Központ nélkül is teljesíthetőek, azokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület átvállalja.

 

Ezután a Képviselők a Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény Alapító Okiratát módosították. Egyrész a törvényi változásoknak megfelelően kiegészültek az Alapító Okiratban szereplő úgynevezett kormányzati funkciók, másrészt új telephelye lett a Könyvtárnak: a Széchenyi tér 14. szám alatt található Kapcsolatok Háza. Az új telephely működtetésére a Képviselő-testület 2021. január 1. napjától 5 teljes munkaidős státusszal megnövelte a Könyvtár eddigi 8 fős létszámát.

 

A Pézsa Tibor Sportcsarnokban az esti és a hétvégi programok ütemezése, a munka jobb szervezése érdekében az igazgató kérésére 1 fő teljes munkaidős sportszervezői státuszt 2 fő részmunkaidős sportszervezői státuszra bontott a Képviselő-testület.

 

A következő napirendi pontban úgy döntöttek, hogy az Önkormányzat kilép a Magyar Fürdővárosok Szövetségéből, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Szövetség működése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

 

A Hivatalban a jogszabályoknak megfelelően tovább folyik a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások előkészítése. A mostani ülésen a Képviselők az Esztergom-Kertváros településrészen található 30038 helyrajzi számú, eddig el nem nevezett közterületnek a Motorsport utca nevet adták. Ebben az utcában motorkerékpárok fejlesztésével, gyártásával foglalkozó vállalkozás nyílik, amelynek még nincs házszáma. Ezen kívül új helyrajzi számokat kapcsoltak a Serédi Jusztinián sétányhoz.

 

Esztergom közigazgatási területén évek óta problémát jelent az elhagyott, sokszor rendszám nélküli gépjárművek kezelése, amelyek többnyire akadályozzák a közlekedést, rontják a városképet és a lakosságot is zavarják. A gépjárművek elszállításának meglehetősen szigorú jogszabályi előírásai vannak. Szükséges egy telephely, az ottani állandó személyzet, valamint egy szállítást végző jármű is, amelyekkel az önkormányzat nem rendelkezik. A gépjármű felrakodása során a közterület-felügyeletnek jelen kell lennie. Az elszállításnak miniszteri rendeletben meghatározott fix költségei vannak, amelyek megfizetésére az elszállított járművek tulajdonosai, illetve üzemben tartói kötelezhetőek. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy ezen feladatok biztosítására a pilisjászfalúi telephellyel rendelkező Weiland Autó Kft-vel köt együttműködési megállapodást. A feladat ellátásában ez a társaság már jártas, ugyanis más önkormányzattal is van ilyen jellegű megállapodása.

 

Az Önkormányzat a Széchenyi tér 24-26. sz. alatti, 95 m2 alapterületű ingatlan bérbeadására pályázatot írt ki. Az előírásoknak megfelelően közjegyző előtt megtartott versenytárgyalás eredményeként az Önkormányzat 5 évre havi 200.551,-Ft+Áfa bérleti díjért a Gate Trade Solution Kf-vel köt szerződést. A nyertes cég jóvoltából a Széchenyi téren Tiltott Csíki Söröző vendéglátóhelyiség nyílik és üzemel kávézó/söröző funkcióval, melegkonyhás kiszolgálással. A vendégek tradicionálisan székely stílusú kiszolgálást kapnak, és emléktárgyakat is vásárolhatnak. 

 

Az Önkormányzathoz elővásárlási joggal kapcsolatban a Lőrinc u. 3. 2/1. szám alatti lakásra és a Dunaköz u. 2. szám alatti hétvégi házra érkezett kérelem. Mivel ezeket az ingatlanokat az Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelete nem sorolja fel az elővásárlással érintett ingatlanok között és az Önkormányzat nem rendelkezik többségi tulajdonnal az ingatlanokban az Önkormányzat a két ingatlan vonatkozásában nem él elővásárlási jogával.

 

Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI. 26.) rendeletében új fejlesztési területek kerültek kijelölésre. Ezeken az egybefüggő területeken a meglévő közműhálózat bővítésével lehet majd új lakóépületeket építeni. Ezek a beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók belterületbe. A Képviselő-testület a 2020. júliusi, augusztusi és szeptemberi ülésein több tulajdonossal településrendezési szerződés megkötéséről döntött. A szerződések tárgya az érintett földrészletek belterületbe vonása, amelyekhez mostani döntéseivel a Képviselő-testület hozzájárult.

 

Az Önkormányzatnak lehetősége van egyes településfejlesztési célok megvalósítása érdekében egy úgynevezett településrendezési szerződés megkötésére az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. Az önkormányzat a településrendezési cél megvalósításának előfeltételéből, illetve következményéből fakadó költségek és egyéb ráfordítások vállalásának módját a tulajdonos és az önkormányzat között kötött településrendezési szerződésben kívánja rögzíteni a tervezett belterületbe vonással, telekcsoport újraosztással, továbbá út- és közmű hozzájárulással érintett ingatlanok esetében. Az érintett ingatlanok köréből beérkezett egy kérelemre vonatkozóan döntött a Képviselő-testület településrendezési szerződés megkötéséről.

 

Az Önkormányzat a zártkert 8510/2 helyrajzi számú, kert és gyümölcsös ingatlan értékesítésére pályázatot írt ki. Az előírásoknak megfelelően közjegyző előtt megtartott versenytárgyalást Muszka Róbert nyerte bruttó 1.600.000 Ft vételárral.

 

A Képviselő-testülete a 423/2019. (VI.20.) önkormányzati határozatában az Eper utcában létesítendő gravitációs ívóvízvezeték létesítéséhez bruttó 8.477.441 forint összegű támogatás odaítélése mellett döntött. A lakóközösség önhibáján kívül nem tudta megvalósítani a támogatási szerződésben foglaltakat, az ivóvíz vezeték 2020. június 30. napjáig nem épült meg. A víziközműfejlesztés költségeit az Önkormányzat vállalta magára. Mivel a beruházás nem lakossági támogatás formájában valósul meg, a Képviselő-testület visszavonta a 423/2019. (VI.20.) önkormányzati határozatát.

 

A napirendi pontok megtárgyalását követően kitüntetés ünnepélyes átadására került sor. Magyarország Köztársasági Elnöke több évtizedes, sokoldalú klarinét- és tárogatóművészi, valamint zenepedagógusi pályája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Fehér László Gábor klarinét- és tárogatóművész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központja Óvó- és Tanítóképző Tanszékének docense, a nyergesújfalui Szabolcsi Bence Zeneiskola alapítója részére. A kitüntetést dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettesi feladatokat ellátó parlamenti államtitkára és Hernádi Ádám polgármester adta át.

 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020