Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo

Külső Védelmi Terv - lakossági tájékoztató

22. január 09. 18:51 vasárnap

Mi a teendő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén?

ESZTERGOM LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

Készítette:

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
Esztergomi Polgármesteri Hivatal együttműködésével

2021.

A VESZÉLYEK

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az Európai Uniós normákat (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezettek be hazánkban. A jogszabályi felhatalmazásnak megfelelően a katasztrófavédelem feladata a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítása és azok ellátásának biztosítása. A jogszabályok alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek vezetőinek kötelessége az üzemben jelen levő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérése, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározása, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtétele.

Ezen információkat a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági jelentése/biztonsági elemzése tartalmazza, amelyek nyilvános változatai az Esztergomi Polgármesteri Hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

Alapvető követelmény, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

Egy esetlegesen bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kezelésére a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége - mint a katasztrófavédelem helyi szerve - Esztergom Polgármesteri Hivatal együttműködésével külső védelmi tervet készít, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Kérjük, szánjon rá pár percet, és olvassa végig a lakossági tájékoztató kiadványt, ismerje meg a környezetében rejlő veszélyforrásokat, a követendő helyes magatartási formákat, a veszély esetén értesítendőket. Közös érdekünk, hogy Ön is megismerje a környezetében jelen lévő veszélyforrásokat, ezáltal hatékonyabban tudjon együttműködni a mentőerőkkel saját és környezete biztonsága érdekében.

Első lépésben ismerje meg a városban található – a törvény hatálya alá tartozó – felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet.

Ezt követően összefoglalva bemutatásra kerülnek a riasztás, védekezés, lakosságvédelem módszerei, eszközei, a kárelhárításban részt vevők és a veszélyhelyzet esetén az Önre vonatkozó betartandó magatartási formák.

VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM BEMUTATÁSA 

Sarpi Dorog Kft.

 

Az üzem székhelye: 2510 Dorog Bécsi út 131.

Az üzem besorolása: felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (rendelkezik a hatóság által elfogadott biztonsági jelentéssel,  belső védelmi tervvel, valamint a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel)

Tájékoztatásért felelős személy: Lágler Katalin 33/512-700

Az üzem fő tevékenysége A vállalat a telephelyén hatósági engedélyek alapján országos hatáskörű környezetvédelmi szolgáltató tevékenységet végez, mely kiterjed a veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére, előkezelésére, égetéssel történő ártalmatlanítására, hasznosítására, valamint a keletkező égetési maradékanyagok gyűjtésére és kezelésére. A telephelyen szilárd, folyékony, pasztaszerű, ömlesztett és hordós hulladékok komplex ártalmatlanítása folyik a megrendelő igényeinek és az adott hulladék jellegének megfelelően kialakított optimális eljárással. Az Égetőmű évente 50.000 tonna veszélyes és nem veszélyes hulladék átvételére és égetéssel történő ártalmatlanítására/hasznosítására rendelkezik engedéllyel.

A súlyos baleset szempontjából érintett veszélyes anyagok, azok tulajdonságai, mennyisége:

Aceton: Jellegzetes szagú, fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz, súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Gőzei nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a talaj mentén.

Metanol: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz, bőrrel érintkezve, belélegezve, lenyelve mérgező.

n-Hexán: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz, Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Bőrirritáló hatású. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

Toluol: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz, Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Bőrirritáló hatású. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

Halogéntartalmú oldószerkeverékek: Az oldószer összetevők miatt ezek az anyagok fokozottan tűzveszélyesek, és az égésük során egészségre káros szén-monoxid és klórvegyületek keletkezhetnek.

Azid-, cianid-, savkloridtartalmú hulladékok: Ezek az anyagok bár önmagukban nem éghetők, kiömlés esetén más anyagokkal reakcióba lépve, vagy tűz következtében belőlük egészségre ártalmas nitrogén- és klórvegyületek keletkezhetnek.

Hulladék olajok, olajos szennyvizek: Mérsékelten tűzveszélyesek, tűz esetén belőlük egészségre ártalmas szén-monoxid és kénvegyületek keletkezhetnek.

A modellezésnél figyelembevett elégő veszélyes anyag mennyisége: 138240 kg.

Balesetek kialakulás: Ipari baleset, tűzeset vagy robbanás következtében súlyos vagy halálos sérülések, mérgezések elsősorban a létesítményen belül fordulhatnak elő.

Balesetek során kialakuló egészség-, esetleg környezetkárosító hatások:

Veszélyes anyagok környezetbe jutása esetén és veszélyes anyagok égésekor mérgező égési termékek keletkezhetnek, amelyek a szél és a domborzat sajátosságaitól függően távolabb is veszélyt jelenthetnek. Ezek közül a legveszélyesebbek:

Hidrogén-azid: Színtelen, kellemetlen szagú, maró hatású folyadék. Robbanásveszélyes és mérgező hatású. Nagyon instabil és reakcióképes, nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén kémiai reakciók során egészségre káros nitrogénvegyületek és mérgező ammónia gáz fejlődhet.

Hidrogén-klorid: Színtelen, szúrós szagú, levegőnél nagyobb sűrűségű, mérgező gáz, vizes oldata a sósav. Halogéntartalmú oldószerek égése közben keletkezhet és a forró füstgázokkal a telephelytől nagyobb távolságra is eljuthat.

Balesetek kialakulása, hatások lehetséges területi eloszlása: Egy esetleges súlyos baleset következtében a kialakuló káros hatások a kiszabadulási ponttól maximálisan 750 m távolságban jelenthetnek veszélyt mérgezés miatt.

A bekövetkezett káreset következményeinek elhárításában a Sarpi-Dorog Kft. részéről létesítményi tűzoltósága vethető be.

 

Richter Gedeon Nyrt.

Az üzem székhelye: 2510 Dorog, Esztergomi u. 27.

Az üzem besorolása: felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (rendelkezik a hatóság által elfogadott biztonsági jelentéssel és belső védelmi tervvel)

Tájékoztatásért felelős személy: Garai Zoltán főmérnök Tel.: 33/550-100

Az üzem fő tevékenysége A telephely fő tevékenységei a gyógyszer hatóanyagok és intermedierek gyártása és az oldószer regenerálás. A gyógyszer-hatóanyagok és intermedierjeik gyártása, jellegüknél fogva vegyipari tevékenységnek minősülnek. A tevékenységet jellemzi a viszonylag kis sarzsméretű szakaszos technológia, az alkalmazott gyártási eljárások nagy száma, a sokféle termék és a felhasznált anyagok széles skálája, melyeknek csak igen kis hányada épül be a késztermékbe. A Richter Gedeon Nyrt Dorogi Fióktelepén éves szinten átlagosan 5.100 tonna vásárolt veszélyes anyag felhasználásával történik a gyógyszerhatóanyagok, intermedierek gyártása.

A súlyos baleset szempontjából érintett veszélyes anyagok, azok tulajdonságai, mennyisége:

Metanol: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz, bőrrel érintkezve, belélegezve, lenyelve mérgező. Károsítja a szerveket. Gőzei a levegővel robbanó elegyet képeznek.

Etanol: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Gőzei nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a talaj mentén, a levegővel robbanó elegyet képeznek.

Tetrahidro-furán: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz, lenyelve ártalmas, légúti irritációt, súlyos szemirritációt, feltehetően rákot okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Gőzei nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a talaj mentén, a levegővel robbanó elegyet képeznek. Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

Aceton: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz, súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Gőzei nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a talaj mentén, a levegővel robbanó elegyet képeznek.

Toluol: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz, Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Bőrirritáló hatású. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gőzei nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a talaj mentén, a levegővel robbanó elegyet képeznek.

A súlyos baleset szempontjából figyelembevett veszélyes anyag mennyisége: 526562 kg.

Balesetek kialakulás: Ipari baleset, tűzeset következtében súlyos vagy halálos sérülések, mérgezések elsősorban a létesítményen belül fordulhatnak elő.

Balesetek során kialakuló egészség-, esetleg környezetkárosító hatások:

A veszélyes anyagok tökéletlen égésekor mérgező égési termékek keletkeznek, szél hatására nagy távolságban is mérgezési veszélyt jelent.

Legveszélyesebb anyagok, amik a létesítményen túl mérgezési veszélyt jelenthetnek:

Foszfor(V)-triklorid-oxid: olajszerű, folyékony, szúrós szagú anyag. Korrozív hatású bőrrel érintkezve súlyos égési sérülést, szemkárosodást okoz. Belélegezve halálos. Nem éghető, vízzel hevesen reagál, mérgező gázok képződnek.

Akrolein: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve mérgező. Bőrrel érintkezve mérgező. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Belélegezve halálos. Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Veszélyhelyzetet idézhet elő az intermedier gyártáshoz felhasznált és tárolt veszélyes anyag nagy mennyiségű környezetbe jutása.

Balesetek kialakulása, hatások lehetséges területi eloszlása: Egy esetleges súlyos baleset következtében a kialakuló káros hatások a kiszabadulási ponttól maximálisan 1500 m távolságban jelenthetnek veszélyt mérgezés miatt.

A bekövetkezett káreset következményeinek elhárításában a Richter Gedeon Nyrt. létesítményi tűzoltósága vethető be.

VESZÉLYHELYZETI TEVÉKENYSÉG, AZ ELHÁRÍTÁSBAN ÉRINTETT FELELŐS SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK, AZOK FELKÉSZÜLTSÉGE ÉS FELSZERELÉSE

 

A nevezett két felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem hatósági engedéllyel rendelkezik. Tevékenységük során mind az üzem vezetői, mind dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a rájuk vonatkozó előírásokat betartsák, ezáltal elkerüljék a súlyos balesetek kialakulását, valamint egy esetleges súlyos baleset bekövetkezése esetén beavatkozásukkal csökkentsék a káros hatásokat, megakadályozzák a további károk kialakulását. Ennek érdekében biztonsági intézkedéseket hoztak, jelző- és riasztó berendezéseket működtetnek, valamint kárelhárító felszereléseket rendszeresítettek.

Az üzemek a rendszeres időközönként megtartott gyakorlatokkal naprakészen tartja, valamint fejleszti kárelhárító és mentő képességeit, ismereteit, dolgozóik folyamatos oktatásban részesülnek.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatósági jogkörében eljárva a lakossági tájékoztató kiadványban szereplő felső küszöbértékű  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági dokumentációját megvizsgálta, és a rendszeres helyszíni ellenőrzések során vizsgálja a védekezéshez szükséges erők és felszerelések rendelkezésre állását, a biztonsági előírások betartását az üzemnél.

Az üzemek üzemeltetői bemutatták a biztonsági dokumentációikban, minden tőlük elvárhatót megtettek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére és a kialakult balestek hatásainak mérséklésére. Az üzemeltetők a Katasztrófavédelem helyszínre érkezéséig az üzem belső védelmi tervében foglaltak szerint kötelesek eljárni.

Egy esetleges súlyos baleset kezelése érdekében az üzem belső erői és eszközei mellett Esztergom külső védelmi tervében megjelölt szervezetek (pl. Esztergom Önkormányzat, Katasztrófavédelem, Rendőrség, Mentők stb.) erői is részt vesznek. Ezen szervezetek alaprendeltetésükből adódóan rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, eszközökkel és felszerelésekkel, valamint rendszeresen felkészítéseken és gyakorlatokon vesznek részt.  Ez a biztosítéka, hogy a veszélyelhárítás, a mentés és a kárfelszámolás feladatai szervezetten, összehangoltan és eredményesen kerüljenek végrehajtásra. A katasztrófavédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott időközönként lefolytat le időszakos hatósági ellenőrzéseket.

KÜLSŐ VÉDELMI TERV

A veszélyeztetett területen lévő emberek védelme érdekében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén esetlegesen bekövetkező súlyos baleset hatásainak csökkentésére külső védelmi terv készült.

A terv részletesen tartalmazza a veszélyelhárítást, mentést irányító és végrehajtó feladatokat ellátó szervek feladatait, amelyek végrehajtására az érintett állomány felkészült, a végrehajtás feltételei biztosítottak.

Főbb feladatok veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset során:

 • kialakult helyzet tisztázása,
 • a veszélyeztetés és a veszélyeztetett terület várható nagyságának megállapítása,
 • a szükséges értesítések, valamint a tájékoztatások végrehajtása, amelyet az érintett üzem veszélyelhárításért felelős személyei végeznek, javaslatot téve a telephelyen kívül – az Önök biztonsága érdekében – foganatosítandó intézkedésekre.
 • Az üzem és a Katasztrófavédelem által tett javaslatok alapján azonnali intézkedés történik a veszélyeztetett területen tartózkodó lakosok riasztására, a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről történő tájékoztatására. Ezt a feladatot a lakossági riasztó eszközök, a helyszínre érkező – hangosbemondóval rendelkező – rendőr járőr gépjárművek, valamint a Katasztrófavédelem gépjárművei hajtják végre. Szükség esetén a lakosok további részletes tájékoztatást a www.esztergom.hu, a www.katasztrofavedelem.hu és a www.komarom.katasztrofavedelem.hu honlapokon kaphatnak.
 • A káros hatások csökkentésére irányuló feladatokat (veszélyelhárítás, kárfelszámolás) az üzemek dolgozói a Katasztrófavédelem állományával közösen hajtják végre. Ha a káros hatások csökkentése és a mentési feladatok zavartalanságának biztosítása indokolja a veszélyeztetett terület lezárását, akkor a szükséges forgalomeltereléseket és közúti lezárásokat a Rendőrség hajtja végre.

A veszélyelhárítási, mentési, és lakosságvédelmi feladatok irányítását a rendvédelmi szervek és Esztergom polgármestere, vagy a Helyi Védelmi Bizottság, és annak katasztrófavédelmi munkacsoportja végzi, amelyben tapasztalt szakemberek biztosítják a gyors és eredményes beavatkozást.

Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését – a szükséges védőeszközök biztosítása mellett – a Katasztrófavédelem végzi, majd az egészségügyi ellátást a Mentők biztosítják.

A levegőben lévő veszélyes anyag koncentrációjának mérését a Katasztrófavédelem Mobil Laborja hajtja végre. Ezek a műszeres mérések biztosítják a döntéshozók és a mentésirányítók számára a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése, fenntartása, vagy feloldása érdekében szükséges adatokat.

Kérjük, tartsák szem előtt, hogy csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és az ezt követő kontrollmérések után történhet meg a bevezetett lakosságvédelmi rendszabályok feloldása.

HOGYAN ÉRTESÜLHET A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET ESETÉN TEENDŐ FELADATAIRÓL?

Esztergom ezen városrészén kiépítésre került a MoLaRi rendszer, amely bemutatását a következő rész tartalmazza. Kérem, alaposan tanulmányozza át a következő fejezetet!

MoLaRi RIASZTÁS

Az irányelvnek megfelelően Esztergom egyes területein kiépült a MoLaRi hálózat, amely egy monitoring és lakossági riasztó rendszer. Ez azt jelenti, hogy méri a veszélyes anyag jelenlétét, annak koncentrációját és ennek megfelelően elvégzi a riasztást, tájékoztatást. Ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza, ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan ellentétes utasítást nem kap.

Gyakorlatok és ténylegesen bekövetkezett események során az alábbi szövegeket hallhatja, amelyeket maradéktalanul tartson be! Minden hónap első hétfőjén a MoLaRi rendszer próbáját el kell végezni.

Akusztikus próba szöveg: Figyelem! Ez a lakossági tájékoztató és riasztó rendszer akusztikus próbája. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Morgató próba szöveg: Figyelem ez próba! Figyelem ez próba! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják. Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják. (morgató próba szignál) A próbának vége. A próbának vége.

Próbának vége szövege: A próbának vége. A próbának vége.

Hangos próba: Figyelem, ez próba! Figyelem ez próba! Most a katasztrófariadó jelzését hallják! (katasztrófariadó jelzés) Figyelem ez próba! Most a veszély elmúlt jelzését hallják! (veszély elmúlt jelzés) A próbának vége! A próbának vége! A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak teendője nincs! Ez a rendszer próbája.

Vegyi veszély szöveg: Figyelem, a katasztrófavédelem közleményét hallják! Üzemzavar történt egy vegyi üzemben! Vegyi veszély! Katasztrófariadó! Vegyi veszély! Mindenki vonuljon zárt helyre! Maradjon a lakásában, munkahelyén vagy más zárt helyiségben, és tartsa zárva az ajtókat és ablakokat! Kapcsolják ki a szellőző és klímaberendezéseket! Figyeljék a hatóságok, a helyi rádió és a helyi tv képújság tájékoztatását!

Robbanásveszély szöveg: Figyelem, a katasztrófavédelem közleményét hallják! Üzemzavar történt vegyi üzemben! Katasztrófariadó! Robbanásveszély! Katasztrófariadó! Robbanásveszély! Mindenki vonuljon zárt helyre! Maradjon lakásában, munkahelyén vagy más zárt helyiségben és tartsa zárva az ajtókat és ablakokat! Kerüljék a nyílt láng és más gyújtóforrás használatát! Figyeljék a hatóságok, a helyi rádió és a helyi tv képújság tájékoztatását!

Kimenekítés szöveg: Figyelem, a katasztrófavédelem közleményét hallják! Készüljenek fel a kimenekítésre! Készüljenek fel a kimenekítésre! Olvassák el a katasztrófavédelmi tájékoztató anyagot! Csak a legszükségesebbet vigyék magukkal! A hátrahagyott értékek védelmét a rendőrség ellátja! A kiürített területre engedély nélkül visszatérni tilos! Figyeljék a hatóságok, a helyi rádió és a helyi tv képújság tájékoztatását!

Veszély elmúlt szöveg: Figyelem, a katasztrófavédelem közleményét hallják! A veszély elmúlt! A veszély elmúlt! A veszély elmúlt! A veszély elmúlt! Elővigyázatosságból további tájékoztatásig ne fogyasszanak mosatlan gyümölcsöt és zöldséget! Továbbra is figyeljék a hatóságok, a helyi rádió és a helyi tv képújság tájékoztatását! A katasztrófavédelem közleményét hallották.

Élő szöveg: Ez a mód lehetőséget ad a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletesének arra, hogy előre nem rögzített szöveget közöljön a lakossággal, a bekövetkezett eseménynek megfelelően.

 

ELRENDELHETŐ LAKOSSÁGVÉDELMI  MÓDSZEREK

 

A lakosság védelem alapvető módszerei:

 1. ELZÁRKÓZÁS: abban az esetben alkalmazandó, amikor egy veszélyhelyzet váratlan eseményként következik be, és nincs elegendő idő a veszélyes terület elhagyására. Ilyen esetben a legcélravezetőbb védekezési mód a lakásban vagy épületben történő elzárkózás, kihasználva a falak és nyílászárók szigetelő képességét, valamint az építészeti megoldás statikus tulajdonságait.
 2. KITELEPÍTÉS: a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak veszélyeztetett területről történő a veszélyelhárítási tervben meghatározottak szerinti kivonása és befogadó helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése.
 3. KIMENEKÍTÉS: közvetlen életveszély esetében a lakosság veszélyeztetett területről történő azonnali kivonása.

A veszélyes anyagok által okozott balesetek esetén gyors és megfelelő védekezés szükséges a személyes biztonság érdekében. Mint minden veszélyhelyzetben, a veszélyes zóna elhagyása alapvetően a legjobb védekezés. Ez azonban a balesetek bekövetkezésének kiszámíthatatlansága és gyors lefolyása miatt gyakran nem járható út. A hatóságok a sűrűn lakott területek elhagyását nem ajánlják a másodlagos hatások miatt. Egy ilyen helyzetben a saját lakásban történő védekezésre való felkészülés és a helyes magatartási szabályok betartása a legjobb megoldás.

A kialakult helyzet függvényében a lakosság biztonsága érdekében a Katasztrófavédelem és a polgármester az üzemtől kapott tájékoztatás alapján dönt arról, hogy a lakosság védelme érdekében milyen lakosságvédelmi intézkedéseket (kitelepítést, kimenekítést vagy elzárkózást) rendel el.

Annak érdekében, hogy előre felkészülhessenek, összegyűjtöttük a riasztást követő helyes magatartási formákat, amelyeket a következő oldalon talál.

 

AZ ÖN FELADATAI VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET ESETÉN

 

 • Tanulmányozzák a lakossági tájékoztató kiadványt, tárolják olyan helyen, ahol szükség esetén könnyen hozzáférhető!
 • Beszéljék meg családtagjaikkal a veszélyhelyzet esetén teendőket, pontosítsák a lakás elhagyása (kitelepítés, kimenekítés) esetén végrehajtandó teendőket!
 • Készüljenek fel arra, hogy ha nem otthon éri Önöket a katasztrófariasztás, akkor a veszély elmúltáig a veszélykörzetbe nem mehetnek be!
 • Tartsák be a veszélyhelyzeti tájékoztatásban elhangzó intézkedéseket a saját és mások biztonsága érdekében!
 • Készítsék fel lakásukat az elzárkóztatás végrehajtására, fordítsanak mindig nagy gondot a nyílászárók szigetelésére. Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
 • Ne maradjon kint, kerülje az érintkezést a mérgező felhővel, amennyire csak lehet. Ha a szabadba ki kell mennie, takarja el az arcát és a száját nedves törülközővel vagy használjon filteres védőmaszkot!
 • Figyeljék a „katasztrófaveszély” jelzés elhangzása után a hangosbemondó, az internet és a rádió tájékoztatásait, közleményeit, ugyanis a fontos információkat közölni fogják!
 • Keressenek védelmet az épület belső helyiségeiben, ha elzárkóztatást rendelnek el!
 • Szüntessék meg a nyílt láng használatát vagy a szikraképződéssel járó tevékenységet!
 • Húzódjanak el az ablaktól, amennyiben detonáció hangjának gyanúja merül fel!
 • Védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkok ellen robbanás bekövetkezésekor!
 • Biztonságosan állítsák le gépjárművüket, ha gépjárművel közlekednek, miközben meghallják a riasztást!
 • Cselekedjenek vezetőjük intézkedései alapján, ha a riasztás a munkahelyükön éri!
 • Nyújtsanak segítséget a környezetükben található személyeknek!
 • Értesítsék a Mentőket a 112-es vagy 104-es segélyhívón, ha a közelükben valaki rosszul lett és sürgős orvosi ellátásra szorul, majd türelmesen várják a mentést végrehajtó állomány megérkezését!

A veszélyelhárítási és mentési munkák ideje alatt – ha szükséges – gyülekezési pontokat állítunk fel, ahonnan a kijelölt elhelyezési helyekre szállítjuk a lakosságot.

A katasztrófavédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott időközönként lefolytat le időszakos hatósági ellenőrzéseket. Az utolsó hatósági ellenőrzések időpontjának dátumát a komarom.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen vagy a +36 34 512-070 telefonszámon tudja megérdeklődni.

KÉRJÜK, FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET
A FENTIEK BETARTÁSÁRA!

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy esetleges súlyos baleset esetén a védekezés csak akkor lehet eredményes, ha a „lakossági tájékoztató kiadványban” leírt és a hatóságok által közölt szabályokat betartják, annak végrehajtásában segítik az arra rászorulókat.

 

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

Az alábbi táblázatban találják azokat a szervezeteket, amelyek egy esetleges káresemény során tájékoztatást nyújthatnak a közvélemény számára.

BM OKF Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:

www.katasztrofavedelem.hu

Tel.: 469-4100

 

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:

www.komarom.katasztrofavedelem.hu

Tel.: 34/512-070

 

Esztergom Önkormányzata:

www.esztergom.hu

Tel.: 33/542-000

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112

 

 

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020