Beszámoló a 2021.07.08. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről

2021. július 09. 21:33 péntek

2021. július 8-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 10 képviselő és a polgármester, az ülés határozatképes.

A meghívóban szereplő napirendi pontok közül a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság javaslatára levették a napirendről a 4. számú előterjesztést. Az így módosított napirendet a Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodással elfogadta.

Az első napirendi pontban a képviselők úgy döntöttek, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Generali a Biztonságért Alapítvány pályázati felhívására Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére a 111-es számú főút és az Erzsébet királyné utca kereszteződésénél.

A Bajnok utca partfal szakadásának helyreállítására elnyert támogatás visszafizetéséről döntött a Testület.  Az utca állapota a károsodáskori állapothoz képest nem romlott. A javítási munka később, megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén elvégezhető lesz.

Schottner Norbert jegyző javaslatára, mivel az adott rendeletek szükségtelenné váltak, hatályon kívül helyezték az Esztergom Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról szóló és az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet.

Ezután a 40084 helyrajzi számhoz rendelte a Kálmán-forrás köz elnevezésű közterületet a Testület.

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata értelmében a közterületek rendeltetésétől eltérő használatának igénybevétele kizárólag hatósági határozat útján lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Strigonium Zrt. nem rendelkezik hatósági jogkörrel, nem jogosult közterület hasznosítására. Ezért a Képviselő-testület a Strigonium Zrt.-vel a Széchenyi térre kötött közterület-használati szerződést közös megegyezéssel felmondja.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy megvásárolja a Simor János utcában lévő, a volt autóbusz pályaudvart kiszolgáló, jelenleg a Volánbusz Zrt. tulajdonát képező három épületet bruttó 34.290.000 Ft vételáron.

A következő napirendi pont keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő Bánomi ltp. 19. fsz/1. szám alatt található lakást értékesítéséről döntöttek 16.020.000,- Ft összegért.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint közútkezelő azzal kereste meg Esztergom Város Önkormányzatát, hogy térítésmentesen át kívánja adni az Önkormányzat részére a Magyar Állam tulajdonában lévő, országos közút megnevezésű ingatlan tulajdonjogát. Az útszakasz a régi 11-es számú országos közút nyomvonal része volt, mely eredeti funkcióját az új főút (117-es) építésével elvesztette, az országos közúthálózatnak már nem része. A térítésmentes önkormányzati tulajdonba és vagyonkezelésbe adásra vonatkozó ajánlatot a Képviselő-testület elfogadta és előzetes megállapodást köt a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel a földrészlet helyi közúttá minősíttetésére és az útszakasz átadására.

Ügyvédi megkeresés érkezett Önkormányzatunkhoz a műemlék jellegű, városképi jelentőségű kategóriában védett ingatlannak számító Bajcsy-Zs. utca 7. számú ingatlan tekintetében arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat élni kíván-e a jogszabályban biztosított elővásárlási jogával. A döntés szerint az Önkormányzat nem él elővásárlási jogával.

Esztergom-kertvárosban, a Hegy utcában található lőtér megvásárlására vételi szándék érkezett. Az ingatlan értékesítésére az Önkormányzat versenytárgyalást írt ki, amely nyertesének a Central European Bodyguard Academy Kft-t nyilvánította, és részére értékesíti az ingatlant – az értékbecslő által megállapított - 39.600.000,- Ft + Áfa vételáron. A Képviselő-testület egyúttal úgy döntött, hogy a lőtérre vonatkozóan az Esztergomi Spartacus Sportegyesülettel megkötött – jelenleg hatályos - használati szerződést 30 napos határidővel közös megegyezéssel megszünteti, és az Egyesület által eszközölt beruházások költségét a szakértői vélemény alapján megtéríti az Egyesület részére 8.500.000,- Ft + Áfa összegben.

A rendkívüli ülés utolsó napirendi pontjában a Képviselő-testület a végelszámolás alatt álló Ingatlankezelő Kft. könyvvizsgálatára elfogadta a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. ajánlatát, és a céggel való szerződés megkötéséről döntött.