Testületi ülés - meghívó

2021. szeptember 10. 13:44 péntek

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését 2021. szeptember 16-án (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

Napirend előtt:

Einczinger Ferenc-díj „Esztergom Gyarapodásáért” kitüntetés átadása

Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetések átadása

 

 

2020. évi beszámoló Esztergom város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan  

       Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

  

Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 13/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Javaslat a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2021. első félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Gyermek napközbeni ellátását végző intézmények beszámolói a 2020/2021-es nevelési évről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény házirendjének módosítása az intézményvezető kérelmének megfelelően

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központtal fennálló feladatellátási szerződés módosításáról és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval a feladatellátási szerződés felmondásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról (Szándéknyilatkozat) és a benyújtott kérelmek elbírálásának szempontjairól

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az 1. számú háziorvosi körzet betöltéséről szóló 105/2021. (IV.27.) határozat visszavonásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés a Boldog Ceferino Alapítvány támogatásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergom külterület, 0474/10 hrsz.-ú ingatlan-tulajdonosok kérelmére indított-belterületbe vonásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergom, Irinyi János utca 11/B. 1/10. szám alatt található, Esztergom Város Önkormányzat tulajdonát képező lakás értékesítéséről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés a 113/2021. (V.04.) és 114/2021. (V.04.) számú határozatok visszavonásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergom, 17510 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Simor J. u. 63. sz. alatti ingatlan vonatkozásában kötött ajándékozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergom, belterület 17475/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos megállapodásról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Beszámoló az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

 

Tájékoztatók:

 

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021.06.15.-2021.08.31. között

Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

 

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021.06.18.-2021.08.31. között Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

 

Tájékoztatás a polgármesterre, alpolgármesterre, képviselőkre, valamint a Képviselő-testület Bizottságainak nem képviselő tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2021. szeptember 09.

 

Hernádi Ádám s.k.
polgármester