Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Beszámoló a 2022.11.17. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2022.11.17. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

2022. november 17. 08:13 csütörtök

2022. november 17-én megtartott soron következő rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 13 képviselő, a polgármester és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Az üléshez később csatlakozott Cserép János képviselő, így 14 főre bővült a testület létszáma. Nem vett részt az ülésen Vargáné Drevenka Györgyi képviselő.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Hernádi Ádám tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Hivatal új aljegyzője dr. Róth Gergely lett.

A meghívón szereplő napirendi pontok mellé a polgármester kérésére további egy sürgősségi napirendi pont felvételéről döntött a testület.

Az elsőként tárgyalt sürgősségi indítványban a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 75. életévüket betöltő vagy annál idősebb személyek részére szóló egyszeri 5000 Ft-os juttatások biztosításához szükséges beszerzési eljárás elindítását.

Ezt követően a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a 20/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítását. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya elvégezte a helyi önkormányzatok adórendeleteinek felülvizsgálatát, amelynek alapján felhívták a figyelmet a leggyakoribb jogszabálysértésekre, és kérték az önkormányzatot valamennyi önkormányzati adórendelet felülvizsgálatára.

A következő napirendi pontban a képviselő-testület elfogadta a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosítását. A megnövekedett működési költségek okán az Esztergomi Kegyeleti Kft. a stabil pénzügyi működésének biztosítása érdekében javasolta a temetési szolgáltatások díjának felülvizsgálatát.

Ezután a testület elfogadta a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítását.

Majd az Esztergom-Szamárhegy terület víziközmű-hálózathoz történő utólagos csatlakozásának műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 31/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek. A rendelet tárgyi hatálya azon ingatlanokra illetve azok használóira vonatkozik, akik olyan víziközmű-hálózathoz csatlakoznak utólagosan, melyet Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségvetéséből valósított meg.

Az ötödik napirendi pontban döntött a képviselő-testület az Esztergom Város településszerkezeti tervét jóváhagyó 638/2019. (XI.25.) önkormányzati határozat és Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. A határozatban megjelölt helyrajzi számú területeket a döntés értelmében kiemelt fejlesztési területekké nyilvánították, ahol az Esztergom Naperőmű Park I. és Esztergom Naperőmű Park II. elnevezésű napelemparkok fognak létesülni.

Ezt követően a képviselők elfogadták az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2022. első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Ezután a testület döntött a szemléletformálás költségének átcsoportosításáról „Esztergomot Esztergom-kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése” tárgyú projekt kapcsán. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. augusztus 25-én konzorciumi megállapodást kötött a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-vel a TOP-3.0.0-16-KO1-2019-00007 projekt megvalósítására. A projekt kötelező része a szemléletformálás, melyet jelen határozat értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. feladataihoz soroltak.

A nyolcadik napirendi pontba a képviselő-testület döntött a Mátyás király útról nyíló közúttal (volt KECS bejáró) kapcsolatos megállapodásról. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízási szerződést kötött a Roadlog Útépítési, Mérnöki Tanácsadó És Szolgáltató Kft.-vel a Mátyás király útról nyíló közút és az alatta kiépített közművek kivitelezéséről, az elvégzett munka megvalósulási dokumentációjának ellenőrzéséről továbbá az elvégzett munka felmérésre.

A kilencedik napirendi pontban döntöttek az Esztergom, Kenderesi úti szennyvízhálózat bővítéséről - ~ 50 fm gerincvezeték elhelyezésével. Az így megkötésre kerülő szerződés értelmében a szennyvízhálózat bővítésére 2022. december 31-ig sor kerül.

A következő napirendi pontban a képviselő-testület döntött a Vízkárelhárítási tervről. Árvízi veszélyeztetettséget a településsel határos Duna okozhat, illetve a helyi kisvízfolyásokon (Szentléleki-patak, Kincses-patak, Szentgyörgy-patak) egyidejűleg is kialakulhat jelentős árhullám. Ennek legfontosabb eszköze, módja a település belterületi vízrendezési tervének, illetve a csapadékvíz-elvezetési tervének összeállítása, az abban kijelölt fejlesztések végrehajtása.

A tizenegyedik napirendi pontban a Szentléleki-patak zsilip műtárgyának ingyenes állami tulajdonba adásáról szóló 112/2022. (IV.21.) határozat kiegészítéséről döntöttek a képviselők.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta Pázmándi István kérelmét, hogy az Esztergom zártkert, 9485, 9486, 9487, 9489 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat 5 évre haszonbérbe vehesse.

Ezt követően a képviselők elfogadták a versenytárgyalás eredményhirdetését az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Esztergom 16264/A/8 helyrajzi számú, az Esztergom 16264/A/3 helyrajzi számú továbbá az Esztergom 17330/A/7 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan Versenytárgyalásra nem került sor, mivel az ingatlanokra egy-egy pályázat érkezett.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a képviselő-testület döntött a Vaszary Kolos Kórházzal kötendő együttműködési megállapodásról. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 16 db lakást ajánl fel a kórháznak szolgálati lakás jogcímen, melynek bérlőit igény szerint a Vaszary Kolos Kórház jelölhet ki.

A nyílt ülést követően zárt ülésen a polgármester tájékoztatta a képviselőket az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről.