SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

2021. március 25. 10:57 csütörtök

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba a 2021/2022-es nevelési évre az

 ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

a következő időpontokban történik:

 2021. április 19. hétfő,

2021. április 20. kedd

Fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1))

  • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2)).
  • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
  • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
  • Az óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos (Nkt. 49. § (1)).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Az egyes óvodák körzethatárait Esztergom város honlapján, a www.esztergom.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

Beiratkozás

  • Amennyiben gyermekét nem a felvételi körzetéhez tartozó óvodába kívánja íratni, akkor erre irányuló szándékát április 16-ig telefonon vagy e-mailen juttassa el az Ön által választott óvoda vezetőjének a gyermeke óvodai felvételi körzete szerinti óvoda nevének megjelölésével.
  • Április 19-i és 20-i határidőre kérjük, töltsék ki, és az óvoda email címére, illetve postai úton küldjék vissza az óvodai Előjegyzési lapot, amit kipostáztunk Önnek, illetve megtalálja online a város honlapján. Ugyancsak a honlapon találja meg az óvodák email címeit, postacímét, illetve azt a telefonszámot, ahol tájékoztatást kaphat a körzetes, illetve az Ön által választott óvodával kapcsolatosan. (https://www.esztergom.hu/esztergomi/intezmenyek/ovodak/)
  • A beiratkozáshoz szükséges hivatalos iratok bemutatására a járványügyi helyzet miatt csak a nevelési év megkezdésekor lesz lehetőség, illetve különlegesen indokolt esetben a beiratkozás napján az intézményben. Kérjük, hogy az előjegyzési lapon szereplő adatokat bűntető jogi felelőssége tudatában, pontosan töltse ki.
  • E-mailen való visszaküldés esetén a Tárgy rovatba, levélben való visszaküldéskor pedig az óvoda neve alá az alábbi kerüljön: Óvodai beiratkozás 2021.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap, azaz 2021. május 20. (Rendelet 20. § (1a) h.)

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala adhat felmentést a gyermek óvodai foglalkozáson való részvétele alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél (Rendelet 20. § (2c)).

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a Rendelet 20. § (2) bekezdés előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

A jogorvoslati eljárás szabályai

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja. (jegyzo@esztergom.hu)

A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázásra, a határidők számítására, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni (Nkt. 38. § (3)).

 

MELLÉKLETEK

Közlemény óvodai beiratkozásról

Előjegyzési lap Önkormányzati fenntartású óvodába

Óvodai körzetek

dr . Kasler Miklós 19/2021. (III.10.) EMMI határozat