Szervezeti egységek

POLGÁRMESTERI KABINET

Ligeti András Önkormányzati főtanácsadó/Kabinetfőnök ligeti.andras@esztergom.hu 33/542-084

A Polgármesteri Kabinet a Hivatal előkészítő, véleményező, irányító szervezete, mely a polgármester közvetlen irányítása alá tartozik.

 • Segíti a polgármester hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek előkészítését, végrehajtását.
 • A polgármester által meghatározottak szerint ellátja a polgármester napi munkájához kapcsolódó feladatokat.
 • Előkészíti, összehangolja, megszervezi a polgármester ügyfélfogadását, kapcsolattartását.
 • Megjeleníti az Önkormányzat és a Hivatal közleményeit, hirdetményeit.
 • Ellátja a nyilvánosság kezelésével kapcsolatosan felmerülő feladatokat.
 • Együttműködik a Hivatal érintett szervezeti egységeivel, munkatársaival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.
 • Kapcsolatot tart a helyi és országos írott és elektronikus médiával, koordinálja a sajtó képviselőitől érkező megkereséseket, előkészíti a sajtótájékoztatókat.
 • Városi, hivatali rendezvények, megemlékezések, ünnepségek előkészítése, koordinálása, abban való közreműködés.
 • Közreműködés a szépkorúak személyes köszöntésében.
 • A polgármester programjának szervezése, koordinálása.
 • A polgármester tevékenységével, programjával, városi eseményekkel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása.
 • Kapcsolattartás magánszemélyekkel, cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel.
 • Protokoll feladatok ellátása.
 • Szakterületének megfelelő pályázatok figyelése, véleményezése, javaslattétel.
 • Városstratégiai kérdésekben a polgármesteri döntés előkészítésének segítése.
 • A munkájához kapcsolódó képviselő-testületi előterjesztések előkészítése a polgármester megbízása alapján.
 • Szoros kapcsolatot tart a Hivatal belső szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel és gazdasági társaságokkal.
 • A testületi ülések közötti eseményekről szóló tájékoztató elkészítése.
 • Helyi címek és díjak továbbá polgármesteri és egyéb önkormányzati elismerések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása és nyilvántartások vezetése. 
 • A közművelődésre és közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában.

 

Pályázatokkal kapcsolatos feladatok

 • Az Önkormányzat és a Város fejlesztési lehetőséginek folyamatos figyelemmel kísérése.
 • Pályázatfigyelés, pályázatok készítése és rendezése, továbbá összefogja és koordinálja a települést és a Hivatalt érintő pályázati lehetőségeket.
 • Összefogja és felügyeli a pályázati kiírás megszervezését, a pályázati anyag előkészítését, szükség szerint szakértő, illetve a Hivatal illetékes szervezeti egységeinek bevonását, a pályázati anyag jóváhagyásra való felterjesztését, a pályázat benyújtását.
 • Nyilvántartást vezet a benyújtott pályázatokról; a nyertes pályázatokat további intézésre átadja a Hivatal illetékes szervezeti egységének, illetve saját hatáskörben intézi a teendőket.
 • Saját készítésű előterjesztések esetén részt vesz az illetékes bizottság és a Képviselő-testület ülésein.
 • Tevékenységi körébe tartozó ügyekben intézi a szerződéseket.
 • Tevékenységi körével összefüggésben pályázatokat készít.
 • Közbeszerzési feladatok ellátása, lebonyolítása.

Főépítészi feladatok

Philipp Frigyes főépítész philipp.frigyes@esztergom.hu 33/542-019

 • Településrendezési eszközök, településfejlesztési dokumentumok és településképi rendelet hatályosulásának figyelemmel kísérése.
 • Működteti a tervtanácsot.
 • Ellátja a műemlékvédelemhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott feladatokat. 
 • Előkészíti a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozást.
 • Szakmai véleményével, állásfoglalásával (szakmai konzultáció) segíti a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását. Rendeletben meghatározottan a polgármesteri hatásköbe tartozó településképi véleményeket kiadja.
 • Ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési szabályzatainak elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat.
 • Előkészíti a rendeletet a helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről. 
 • Figyelemmel kíséri a közterület-foglalási engedélyek helyi építési szabályzatokhoz és településképi rendelethez történő megfelelését.
 • Vagyongazdálkodási ügyekben képviseli a rendezési tervekben lefektetett településfejlesztési célokat, kártalanítási ügyekben vizsgálja a rendezési tervek előírásait, szakmai véleménnyel segítve a Városfejlesztési Osztály munkáját.
 • Tervezési kérdésekben segíti a Városfejlesztési Osztály munkáját, illetve tervezési feladatokat bonyolít le.
 • Kompetenciájába tartozó helyi jogszabályi változásokról tájékoztatja a lakosságot, illetve a jogszabályban előírt és a partnerségi tervnek megfelelő szerveket és szervezeteket.
 • Előkészíti és szakmailag koordinálja a város településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját.
 • Az ügyfelek kérdéseit, kérelmeit megválaszolja.
 • Részt vesz a magasabb rendű tervek - megyei területfejlesztési koncepció, OTRT, nemzeti közlekedési stratégia - véleményezésében, műhelymunkáiban.
 • Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
 • Figyelemmel kíséri, és képviseli a település érdekeit a várost érintő projektekben.
 • Véleményezi a járási és szomszédos települések településfejlesztési dokumentumait és településrendezési eszközeit.
 • Ellátja a város közterületén lévő emlék, - históriatáblákkal, műalkotásokkal kapcsolatos teendőket, bonyolítja a szobor programot.
 • Homlokzat-felújítási pályázatok teljeskörű intézése.
 • Közreműködik az esztergomi értéktár munkájában.
 • Vezeti a Műszaki Kabinetet.
 • Szervezi az „Építészeti Napok” rendezvényt.

 

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

Gál Judit osztályvezető gal.judit@esztergom.hu 33/542-070
Hidasi Gabriella osztályvezető-helyettes hidasi.gabriella@esztergom.hu

 • Operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok figyelembevételével.
 • A Költségvetésről szóló törvény által meghatározott feladatok, az önkormányzati költségvetés tervezése, végrehajtása, költségvetési beszámolók, havi és negyedéves jelentések, bevallások elkészítése, költségvetési ellenőrzés.
 • Az önkormányzat által irányított, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása megállapodás alapján.
 • Az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre vonatkozó állami hozzájárulások igénylése, információk biztosítása, kimutatások készítése.
 • Az önkormányzati, a hivatali és az intézményi rendszeres és nem rendszeres bérek, változóbérek, hóközi személyi juttatások számfejtése a KIRA rendszerben.
 • A gazdálkodáshoz, könyvviteli munkához kapcsolódó számviteli politika és a körébe tartozó belső szabályzatok elkészítése, a számlatükör kialakítása, a számlarend elkészítése.
 • Az Önkormányzatot, a Hivatalt és az intézményeket megillető követelés nyilvántartása, behajtásokra irányuló intézkedések megtétele, a behajtások nyomon követése, amennyiben a behajtás nem más szervezeti egység feladatkörébe tartozik.
 • Kapcsolattartás a MÁK-kal, ÁSZ-szal,  NAV-val, a belső ellenőrrel, könyvvizsgálóval, az önkormányzat intézményeivel, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal.
 • Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés.
 • Házipénztár üzemeltetése.
 • Gazdálkodási jogosultságok naprakész nyilvántartása, folyamatos ellenőrzése.
 • A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladatainak végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos gazdálkodás.
 • Közreműködik a közbeszerzési törvényből, valamint a közbeszerzési szabályzatból adódó feladatok ellátásában, az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési ügyeiben.
 • Az önkormányzat gazdasági program elkészítése.
 • Számlázás, banki kapcsolattartás.
 • Az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzatok, a Hivatal és az önkormányzati intézmények nagy értékű tárgyi eszközeinek mennyiségi és értékbeni nyilvántartása, kis értékű tárgyi eszközeinek mennyiségi nyilvántartása.
 • Az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, a hivatali és intézményi beruházások, felújítások nyilvántartása, üzembe helyezése; a tárgyi eszközök aktiválásának elvégzése.
 • Az előírt időszakonkénti leltározás elvégzése az Önkormányzatnál és a Hivatalnál.
 • Az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, hivatali és intézményi selejtezési eljárásában való részvétel.
 • Folyamatos főkönyvi ellenőrzés, kontrolling, monitoring.
 • A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladatainak végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos gazdálkodás.
 • A pénzügyi teljesítések rendjének meghatározása, végrehajtása, dokumentálása, illetve naprakészen tartása.

 

JEGYZŐI OSZTÁLY

dr. Gál Gabriella aljegyző gal.gabriella@esztergom.hu 33/542-006
dr. Mayer Noémi osztályvezető-helyettes mayer.noemi@esztergom.hu

 

 • A Képviselő-testület által kinevezett magasabb vezetők, a gazdasági társaságok ügyvezetői, a polgármester, az alpolgármester és a hivatali köztisztviselők személyi anyagának kezelése, karbantartása.
 • A közszolgálati alap- és központi nyilvántartás naprakész vezetése, aktualizálása.
 • Pályáztatással, álláshirdetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Számítástechnikai feladatok ellátása.
 • Hardver és szoftverfejlesztés, információs rendszerfejlesztés.
 • Számítógépes hálózat karbantartása, fejlesztése.
 • Adatvédelmi feladatok ellátása.
 • Önkormányzati, hivatali szerződések nyilvántartása.
 • Önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéseihez tanácsadás, segítségnyújtás az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez, karbantartásához, a meghibásodások kiküszöböléséhez.
 • Közreműködés a meglévő térinformatikai adatbázis karbantartásában és továbbfejlesztésében.
 • Beérkező, kimenő iratok iktatása, irattározás, selejtezés feladatainak intézése.
 • A Hivatal teljeskörű postázási feladatainak ellátása.
 • Az országgyűlési képviselők választásával, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament, a Nemzetiségi Önkormányzatok tagjainak választásával, népszavazással, népi kezdeményezéssel, népszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Ellátja a képviselő-testületi, valamint a bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek biztosítását.
 • A Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok az önkormányzati társulás döntéshozó szervei elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzése.
 • Az önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele.
 • Nyilvántartja a hatályos rendeleteket, határozatokat, utasításokat.
 • Közmeghallgatás megszervezésével járó feladatok ellátása.
 • A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
 • A hivatali gépjárművekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • Közreműködik a városi, hivatali rendezvények, megemlékezések, ünnepségek előkészítésében, lebonyolításában.
 • Az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Társulás üléseinek előkészítésével kapcsolatos teendők.
 • Közreműködés az önkormányzati és hivatali catering feladatok ellátásában.
 • Nyilvántartást vezet a Hivatal tárgyalásra, rendezvénytartásra alkalmas helyiségeinek (Díszterem, Nagyterem, Gadányi terem, Kistárgyaló) beosztásáról.
 • A Hivatal karbantartási feladatainak ellátása.
 • Munkavédelmi feladatok ellátása.

Közjóléti és köznevelési feladatok

 • Települési és rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
 • Közköltséges temetéssel kapcsolatos ügyintézés ellátása.
 • Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, gyermekorvosi és fogászati szolgálatokkal kapcsolatos teendők ellátása.
 • Környezettanulmányok készítése.
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Nemzetiségi és esélyegyenlőségi feladatok ellátása.
 • Szociális és gyermekvédelmi intézményekkel történő kapcsolattartás.
 • Védőnői szolgálat működésének felügyelete, orvosi, védőnői ellátás.
 • Segíti az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmények szakmai, gazdasági tevékenységét, e feladatkörében ellátja az önkormányzati óvodák, bölcsőde felügyeletével, irányításával kapcsolatos fenntartási, döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat.
 • Előkészíti az intézményvezetőket érintő személyi ügyeket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról, valamint kezeli a személyi anyagokat és a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat ellátja.
 • Véleményezi a nevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatait.
 • Rendszeresen kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, érdekképviseletekkel.
 • Ellenőrzi az intézmények statisztikai adatszolgáltató tevékenységet.
 • Közreműködik a nevelési intézményeket érintő költségvetési ellenőrzések végrehajtásában.
 • Előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában.
 • Segíti az Önkormányzat által fenntartott sportintézmények szakmai, gazdasági tevékenységét.
 • Ellátja az Önkormányzat által fenntartott sportintézmények felügyeletével, irányításával kapcsolatos döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat.
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok.
 • A Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
 • A közművelődésre és közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában.

Magánjogi jellegű feladatok

 • Az Önkormányzat közvetett vagy közvetlen (rész)tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • Önkormányzati társulás létrehozásával, illetve az ahhoz történő csatlakozással vagy kiválással kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • Önkormányzati alapítványokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • Az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések elkészítése és felülvizsgálata.
 • Az önkormányzati intézmény létrehozásával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • Más önkormányzatokkal, a testvérvárosokkal, gazdasági szervezetekkel, pénzintézeti szervekkel kötött megállapodások, szerződések teljes körű ügyintézése.
 • Az Önkormányzat és a Hivatal perbeli képviselte, peres és nem peres eljárások vitele.
 • A fizetési meghagyás teljes körű ügyintézése.
 • Társasházak törvényességi felügyelete.
 • A Közbeszerzési Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.

 

HATÓSÁGI OSZTÁLY

dr. Antalics Ákos Péter osztályvezető-helyettes antalics.akos@esztergom.hu

Általános igazgatási jellegű feladatok

 • Közreműködik a családi események rendezésénél, valamint az állampolgársági ügyekben.
 • Anyakönyvi ügyek intézése.
 • Hagyatéki ügyintézés.
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés.
 • Jegyző hatáskörébe tartozó ipari és kereskedelmi ügyintézés.
 • Népesség nyilvántartási feladatok.
 • Telepengedélyezés, teleplétesítésének bejelentésével kapcsolatos ügyintézés, ellenőrzés.
 • Jegyző hatáskörébe tartozó fogyasztóvédelmi ügyek.
 • Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, ellenőrzése.
 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi hatósági, valamint szolgáltatás felügyeleti, hatósági feladatok ellátása.
 • Vadkárral kapcsolatos eljárás.
 • Állatvédelemmel, állatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, eb nyilvántartás vezetése.
 • Hatósági bizonyítványok kiadása.
 • Termőföldek értékesítésével és haszonbérletével kapcsolatos kifüggesztések intézése.
 • Előkészíti a külföldi állampolgár ingatlanszerzéséhez szükséges nyilatkozatot.
 • Parlagfű mentesítésre vonatkozó feladatok ellátása.
 • Fakivágási engedélyek kiadása.
 • A levegő, valamint a zaj- és rezgésvédelmi központi jogszabályok szerinti feladatok ellátása, valamint az ezekre vonatkozó helyi rendelet végrehajtása.
 • Általános hirdetmények kifüggesztésének intézése.
 • Birtokvédelem.
 • Hatósági ellenőrzést végez a 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján.
 • A Központi Statisztikai Hivatal felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesz.
 • Vezeti a jogszabályokban kötelezően előírt nyilvántartásokat.
 • Segíti az Esztergom-Kertváros Településrészi Önkormányzat munkáját a kirendeltségen keresztül.
 • Teljes körűen ellátja a házszámozási feladatokat.
 • Rendeletben meghatározottan a polgármesteri hatásköbe tartozó településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárást lefolytatja.
 • A hulladékról szóló 2011. évi CLXXXV. tv. által önkormányzati hatáskörbe utalt feladatok ellátása

 

Adóhatósági feladatok

 • Helyi adók bevallása alapján történő adókivetés, kiszabás, beszedés, utólagos adó megállapítás, adó ellenőrzés, nyilvántartás vezetés.
 • Adóbehajtás, méltányossági ügyek, pénzforgalom könyvelésének feladatai.
 • Belföldi gépjárművek adójának megállapítása, kivetése, beszedése, ellenőrzés és nyilvántartás.
 • Adók módjára behajtandó köztartozások beszedése.
 • Mezőőri járulékok kivetése, beszedése, nyilvántartás vezetése, behajtása.
 • Talajterhelési díj beszedése, díjfizetési kötelezettség ellenőrzése, nyilvántartás.
 • Adó és értékbizonyítvány kiállítása.
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó beszedése, adófizetési kötelezettség ellenőrzése, nyilvántartása.
 • Előkészíti a helyi adórendeletek tervezetét.

 

Rendészeti jellegű feladatok

 • Közreműködés állategészségügyi, állattartási feladatok ellátásá­ban.
 • Helyi rendeletben foglalt kötelezettségek betartásának ellenőrzése.
 • Mezőőri szolgálat feladatainak koordinálása, ellenőrzése.
 • A város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevé­kenység megszüntetése, szankcionálása.
 • A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
 • Közreműködés a közrend, a közbiztonság, a közterület, az önkormányzati vagyon, az épített és a természeti környezet védelmében.
 • Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőr­zésében.
 • Intézkedés vagy intézkedés kezdeményezése, a feladatkörébe tartozó jogsza­bálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése vagy tudomásra jutása esetén, szabálysértés elkövetőjével szemben jogszabályban meghatározott esetekben és az önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén - külön felhatalmazással - helyszíni bírság alkalmazása.

 

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Berek Eleonóra osztályvezető berek.eleonora@esztergom.hu 33/542-055

 

 • Önkormányzati beruházások előkészítése.
 • A beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások üzembe helyezése.
 • Irányítja, felügyeli az önkormányzati beruházási, felújítási munkálatokat és segíti az intézmények ez irányú munkáját.
 • A beruházások tekintetében műszaki ellenőrzést végez és végeztet, terveket készíttet.
 • Az önkormányzati gazdasági társaságok építési – létesítési – beruházásai műszaki tartalmának véleményezése.
 • A beruházási projektek teljes körű lebonyolítása, utógondozása.
 • Tőkebevonást megcélzó városi fejlesztési projektek készítése, annak koordinálása, önkormányzati vállalkozások létrehozásával kapcsolatos fel­adatok ellátása. Az Önkormányzat és a Város fejlesztési lehetőséginek folyamatos figyelemmel kísérése.
 • Pályázatfigyelés, pályázatok készítése és rendezése, továbbá összefogja és koordinálja a települést és a Hivatalt érintő pályázati lehetőségeket.
 • Összefogja és felügyeli a pályázati kiírás megszervezését, a pályázati anyag előkészítését, szükség szerint szakértő, illetve a Hivatal illetékes szervezeti egységeinek bevonását, a pályázati anyag jóváhagyásra való felterjesztését, a pályázat benyújtását.
 • Nyilvántartást vezet a benyújtott pályázatokról; a nyertes pályázatokat további intézésre átadja a Hivatal illetékes szervezeti egységének, illetve saját hatáskörben intézi a teendőket.
 • Saját készítésű előterjesztések esetén részt vesz az illetékes bizottság és a Képviselő-testület ülésein.
 • Tevékenységi körébe tartozó ügyekben intézi a szerződéseket.
 • Tevékenységi körével összefüggésben pályázatokat készít.
 • Közbeszerzési feladatok ellátása, lebonyolítása.

 

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

dr. Varga Márk osztályvezető varga.mark@esztergom.hu 33/542-048
Csöppű Mónika osztályvezető-helyettes csoppu.monika@esztergom.hu

 • Közmeghallgatás szervezése és hirdetés kifüggesztése a környezet védelméről szóló törvényi előírás szerint.
 • Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával egyéb ingatlanokkal (beépítésre szánt, mezőgazdasági, partfalhasználat) kapcsolatos bérleti, használati, hasznosításra elidegenítésre vagy tulajdonszerzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos döntésre előkészítő feladatok elvégzése, a döntések határidőre történő végrehajtása és a kapcsolódó eljárások lefolytatása.
 • A városi környezetvédelmi program elkészítésének és végrehajtásának koordinálása.
 • Közterület használatra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása.
 • Környezeti hatásvizsgálatokban szakhatóságként közreműködés.
 • Közvilágítási panaszok kezelése.
 • Víziközmű rendszerhez és csapadékvízelvezetéshez kapcsolódó panaszok kezelése
 • Fákkal, növényzettel kapcsolatos ügyek kezelése
 • Környezetvédelmi és hulladékkezelsi problémák kezelése
 • Utak és közlekedési problémák kezelése
 • Településrendezési szerződések készítése
 • Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos káresemények, biztosítások ügyintézése.
 • Ingatlanvagyon kataszter kezelése.