Tájékoztató A közterület-használati szerződés megkötésének feltételeiről

2020. július 28. 12:18 kedd

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2019. (XI.26.) önkormányzati rendeletével módosította a közterületek használatáról szóló 25/2014. (XII.3.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). 

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához korábban a tulajdonosi hozzájárulást és az önkormányzattal kötött szerződést megelőzően nem került szakmai szempontok szerint vizsgálatra, hogy az adott tevékenység, illeszkedik-e a város arculatához, a településképbe, vagy sem.

Esztergom város településkép védelméről szóló 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) a településképi követelményeket és azok érvényesítését elősegítő eszközök szabályozását tartalmazza. A közterületek igényesebb kialakítása érdekében napjainkra szakmailag indokolttá és elengedhetetlenné vált a közterületek más célú igénybevételének településképi szempontból való vizsgálata. Ezért az eddigi, a Városfejlesztési osztály által bonyolított eljárás menetrendjébe beillesztésre került a szerződéskötést megelőzően egy szakmai kontroll, mely a közterület használati kérelem mellékleteként benyújtott közterület-igénybevételi terv jóváhagyásával biztosított. A terv Rendelet szerinti tartalommal történő elkészíttetése a kérelmező feladata. 

A közterületek más célú igénybevétele során sok esetben építési tevékenységgel létrehozott építmény kerül a közterületre. Amennyiben a tevékenység építési engedély köteles (például egy 20 m2-nél nagyobb pavilon építése), a szerződéskötést megelőzően szükség van a TKR 14-16. §-a szerinti eljárások lefolytatására. Amennyiben pedig nem építési engedély köteles a tevékenység, abban az esetben a szerződéskötést megelőzően a TKR 14. § és 17. §-a szerinti eljárások lefolytatására van szükség.  Ezek az eljárások azonban nem újkeletűek, azok már a TKR 2017. évi elfogadása óta hatályban vannak. Országos örökségvédelmi érintettség esetén (műemlék, műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület) a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni.

Schottner Norbert
jegyző

 

A TELJES TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE