Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Beszámoló a 2024.02.15. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2024.02.15. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

24. február 15. 12:26 csütörtök (2 hónapja)

2024. február 15-én tartotta meg munkaterv szerinti rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 9 képviselő és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Cserép János, Kovács Tamás, dr. Révfalvi Gergely és Vargáné Drevenka Györgyi képviselők.

Hernádi Ádám polgármester az ülés elején kérte a testületet, hogy a 11. napirendi pontot (Döntés a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Esztergomi Rendőrkapitányságának 2023. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról és 2024. évi támogatásáról) tárgyalják először, melyet – a napirendi pontokkal együtt – a testület egyhangúlag elfogadott.

Dr. Hernádi Balázs rendőr alezredes, az Esztergomi Rendőrkapitányság vezetője megköszönte az önkormányzat támogatását, mint mondta: a jó gazda gondosságával használták fel azt. A támogatás nagy részét túlórabérekre fordították annak érdekében, hogy a polgárok biztonságérzetét növeljék, továbbá a rendezvények biztosítása is zavartalan legyen, de emellett felújítottak még 3 irodát, fejlesztették az informatikai rendszerüket, valamint jutalomban részesítették a kiemelkedő dolgozókat. A polgármester megköszönte a rendőrség munkáját, valamint azt, hogy a városi közterületfelügyelettel jó és hatékony közös munkát tudtak kialakítani. A képviselő-testület a rendőrség beszámolóját, és annak 2024. évi támogatását egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően rátértek a meghívóban szereplő első napirendi pontra: Javaslat a pénzbeli és természetbeni települési szociális, gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítására, melyet a képviselők 11 igen szavazattal elfogadtak. A második napirendi pontban egyhangúlag döntött a testület az Esztergom 0468, 0472/3 és 0489 helyrajzi számú ingatlanok területére tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító beruházással kapcsolatban Komárom-Esztergom Vármegye Területrendezési Tervében nem szereplő térségi jelentőségű egyedi építmény területi elhelyezéséhez (beillesztéséhez) készült Térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásának megerősítéséről és Esztergom Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervét jóváhagyó 158/2023. (VI.01.) önkormányzati határozat és Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításának (TRE10m) készítéséről. Ezt követően a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 2023. évi hatályosulásáról majd a negyedik napirendi pontban a településrendezési eszközök 2023. évi hatályosulásáról szóló főépítészi beszámolókat fogadták el a képviselők 11 igen szavazattal.

Az ötödik napirendi pontban Esztergom Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek – Látóhegyi út – Dobogókői út – tervezett belterületi határ – Szentlélek-patak által határolt területre szóló – módosításához (TRE9m) készítendő környezeti értékelés szükségességéről döntött egyhangúlag a testület. Ezután Esztergom Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek – 0468, 0472/3 és 0487 hrsz-ú ingatlanok területére szóló, tervezett kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító – módosításához készítendő környezeti értékelés szükségességéről (TRE10m) született elfogadó döntés 11 igen szavazat mellett.

A hetedik napirendi pontban Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesterének 2024. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról 9 igen 2 tartózkodás mellett döntöttek a képviselők, majd pedig Esztergom Megyei Jogú Város Polgármestere 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 10 igen 1 tartózkodás mellett döntöttek.

A kilencedik napirendi pontban az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőhelyiségének bérleti díj támogatásáról döntöttek. A szavazás előtt dr. Alberti Péter érintettség okán kérte a szavazásból történő kizárását, melyet a képviselőtársai elfogadtak, így 10 igen szavazattal fogadták el a támogatást.

A tizedik napirendi pontban a MEDICOPTER Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolóját fogadta el a testület 11 igen szavazattal, majd a Helischer József Városi Könyvtár 2024. évi nyári zárva tartásáról született egybehangzó döntés.

A tizenharmadik napirendi pontban 11 igen szavazattal fogadták el a képviselők a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó Megállapodás megkötését a 2024. évre, majd pedig 11 igen szavazattal 2024. június 30-ig meghosszabbították a Komárom-Esztergom vármegyebérlet és országbérlet Esztergom helyi közlekedésében történő elfogadását. Ezt követően a 2024. évi közfoglalkoztatással kapcsolatban döntöttek a képviselők.

A tizenhatodik napirendi pontban 10 igen 1 nem szavazat mellett döntöttek az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évben működési költségeinek fedezésére igénybe vett támogatásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról, és a 2023. év október havi támogatásról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2022. évben nyújtott támogatás fel nem használt támogatási összegről szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról. Ezt követően 10 igen 1 nem szavazattal fogadta el a testület az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét, majd pedig szintén 10 igen 1 nem szavazattal döntöttek az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft-vel megkötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról.

A tizenkilencedik napirendi pontban egyhangúlag döntöttek az Esztergom belterület, 16859 helyrajzi számú, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatban, majd 11 igen szavazattal megadták a tulajdonosi hozzájárulást az Esztergom belterület, 16357 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Helischer József utca 5. szám alatt található ingatlanon végzett beruházás tárgyában. Ezt követően egyhangúlag döntött a testület az Esztergom belterület, 15736/A/4 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Szent György utca 2. 4. ajtószám alatti ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatban.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a képviselő-testület 11 igen szavazattal módosította a Lombard Property Zrt-vel, a 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 36. szám alatti ingatlanok értékesítése tárgyában kötött adásvételi szerződést.

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020