Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Beszámoló a 2021.09.16. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2021.09.16. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

21. szeptember 16. 18:24 csütörtök

2021. szeptember 16-án tartotta meg munkaterv szerinti soron következő rendes ülését Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testülete.

Az ülés napirendjének elfogadása előtt önkormányzati kitüntetések ünnepélyes átadására került sor. Einczinger Ferenc-díj „Esztergom Gyarapodásáért” kitüntetést kapott dr. Szántó Tamás Gyula a Strigonium Zrt. volt vezérigazgatója. Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetésben részesült dr. Dinnyés József, dr. Ungár Dénes és dr. Erős Miklós.

Hernádi Ádám polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt az ülésen. Távollétében az ülést Erős Gábor alpolgármester vezette. Megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, az meghívót és az előterjesztéseket a képviselők időben megkapták, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Cserép János képviselő.

A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül felvették a napirendre „Az Esztergom, 16382, 16442/2, 16366 helyrajzi számú ingatlanokra történő szolgalmi jog alapításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása” tárgyú sürgősségi indítványt. A meghívóban szereplő „Döntés az Esztergom, belterület 17475/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos megállapodásról” tárgyú napirendi pontot pedig az eredeti előterjesztéstő eltérően zárt ülésen tárgyalták a képviselők.

A nyílt ülés első napirendi pontjaként a Képviselők a helyi személyszállítási feladatokat ellátó VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolóját a 2020-ban végzett közszolgáltatásról. A beszámolót Illés Józsefné, a VOLÁNBUSZ Zrt. senior helyi közszolgáltatási szakértője ismertette és válaszolt a képviselői kérdésekre. A beszámolót a Testület elfogadta.

Ezután módosították az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A módosításnál beépítésre kerültek a képviselő-testület és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott határozatai, a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, valamint az elnyert és a bankszámlára beérkezett pályázati támogatások előirányzatai.

A következő napirendi pontban új rendeletet alkottak a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről. A jelenleg hatályos rendelkezésekhez képest az egy főre eső jövedelemhatárok megemelésével kibővítették azok körét, akik jogosulttá váltak valamely támogatásra. A rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás és a gyermekvédelmi támogatás esetében a rendelet kimondja, hogy jogosulttá válik az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló esetében 400%-át. Ezek eddig 250%, illetve 300% voltak. A rendelet a lakásfenntartási támogatás havi összegét is megemeli 4.000 forintról 6.000 forintra, a temetési támogatás összege pedig 30.000 forint helyett 40.000 forintra emelkedik. A költségvetésben a becsült mértékű, megemelkedő kiadások fedezete biztosítva van.

Szintén új rendelet született a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról. Az új rendelet melléklete változatlan tartalommal, de egységes szerkezetbe foglalja az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási-nevelési intézményekben az étkezés után fizetendő, valamint az idősek nappali ellátása során fizetendő térítési díjakat. Az új rendelet célja továbbá, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, azok igénybevételének módját, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének eseteit, a jogosultak érdekvédelmét, a fenntartó feladatát és jogkörét szabályozza.

A jogszabályi változások és az elmúlt több, mint egy év gyakorlata és tapasztalata szükségessé tette az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatát és egy új rendelet megalkotását. A lakás kategóriájának megállapítása a bérbeadói jogokat gyakorló hatáskörébe került. A piaci, szociális alapon, illetve szolgálati lakás jogcímén létesíthető lakásbérleti jogviszony kiegészült a méltányossági alapú jogcímmel a rendeletben szabályozott esetekben és feltételekkel. A szociális alapon kiadott lakás esetében a közjegyzői díj 50%-át köteles megtéríteni a bérlő. Amennyiben a bérleti szerződés a bérlő hibájából szűnik meg, abban az esetben a bérlő a közjegyzői díj másik 50%-át is köteles megtéríteni. A szolgálati lakást igénylők köre kiegészült a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatalának kormánytisztviselői, munkavállalói, illetve a Vertikál Nonprofit Zrt. Esztergom közigazgatási területén dolgozó munkavállalói körével. A rendelet mellékletét képezi a szociális bírálati rendszer is. A gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően módosításra, pontosításra kerültek a pályázatok benyújtásához kapcsolódó szabályok és határidők, a Hivatal és a Strigonium Zrt. feladatai. Szabályozták a jogcím nélküli használat ideje alatti használati díjfizetési kötelezettség is.

A következő napirendi pontokban a képviselő-testület elfogadta az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2021. első félévi tevékenységéről szóló beszámolót és az önkormányzati fenntartású óvodák 2020/2021-es nevelési évről szóló beszámolóit.

Ezután módosították a Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény házirendjét. A Strandfürdő nyitvatartási ideje téli időszakban hétfőtől péntekig: 6.00-19.00 óráig, szombaton 6.00-18.00 óráig, vasárnap 8.00-16.00 óráig tart, a nyári időszakban pedig minden nap 6.00-19.00 óráig. Hétköznaponként 19.00-21.00 óráig a Strandfürdő medencehasználatát a fürdőben működő három esztergomi sportegyesület (Esztergomi Úszó Klub, Esztergomi Triatlon Klub Sportegyesület, Gran Vízisport Egyesület) számára biztosították.

A Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ a Tábita Alapszolgáltatási Központ működtetésével az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében látja el az önmaguk ellátására saját erőből már nem képes személyek otthonukban történő ellátását. A Tábita Központ az ellátási szerződés módosítását kérte Önkormányzatunktól. 2021. október 1. napjától a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátást is szeretnék működtetni. Az Önkormányzat ennek megfelelően módosította a feladatellátási szerződést. Ehhez kapcsolódva a szociális szolgáltatás ellátására a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött szerződés felbontásáról döntött a Testület, mivel ezt a szolgálatot a továbbiakban a Tábita Központ látja el.

Ezután a képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló és felsőoktatási tanulmányokat megkezdő/folytató hallgatók a háztartásukban max. 120.000 Ft//hó/fő havi nettó jövedelem alatt 5.000 Ft/hó, a háztartásukban max. 80.000 Ft/hó/fő havi nettó jövedelem alatt 10.000 Ft/hó önkormányzati támogatást kaphatnak. A részletes pályázati kiírás a város honlapján lesz megtekinthető. A pályázatokat 2021. november 5. napjáig lehet benyújtani. Az elbírálásukra a Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság és a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság kapott felhatalmazást 2021. december 8-i határidővel.

Esztergom Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján - a 105/2021. (IV.27.) határozatával döntött az 1. számú gyermek háziorvosi körzet betöltéséről dr. Nyisztor Mónika gyermekorvos 2021. március 8. napján kelt szándéknyilatkozata alapján. 2021. július 27. napján a doktornő úgy döntött, hogy eláll a szándékától, ezért most a képviselő-testület visszavonta az 1. számú gyermek háziorvosi körzet betöltéséről szóló 105/2021. (IV.27.) határozatot.

A következő napirendi pontban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Boldog Ceferino Alapítvány részére a Nyári tábor költségeinek kiegészítésére 100.000 Ft önkormányzati támogatást nyújt.

Ezután a Képviselők a külterület, 0474/10 hrsz-ú, természetben a Székely Mihály utca 6. szám alatti ingatlan belterületbe vonásáról döntöttek. Az eljárással kapcsolatos költségeket az ingatlan tulajdonosai viselik. Ennek részleteit az Önkormányzattal kötendő településrendezési szerződés rögzíti.

Az Irinyi János utca 11/B. 1/10. szám alatt található, az Önkormányzat tulajdonát képező, piaci alapon bérbe adható lakás bérlője vételi szándékát jelezte az általa bérelt lakásra. A képviselő-testület a lakást értékesítésre kijelölte, és egyben utasította a vonatkozó rendeletben előírt, az értékesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére a Strigonium Zrt-t.

Az Önkormányzat tulajdonát képező, a Pöltenberg u. 15. szám alatt található ingatlanokat a Weldmont Metalltechnik Kft. bérelte 2021. március 31-ig. Bérlő kérelmezte, hogy a bérleti jogviszonya további 5 évvel meghosszabbításra kerüljön. A képviselő-testület a 113/2021. (V.04.) és a 114/2021. (V.04.) számú határozatában döntött az ingatlanok bérbeadásáról a Weldmont Metalltechnik Kft. részére. A bérleti szerződés aláírása előtt a cég képviselője bérleti szándékától elállt, ezért a képviselő-testület visszavonta a fenti határozatokat. A cég 2021. április 1., azaz a jogcím nélküli használat kezdete és az ingatlan önkormányzat általi visszavétele közötti időszakra a bérleti díj mértékével megegyező összegű használati díjat köteles megfizetni.

Az Önkormányzat 2017-ben ajándékozási szerződést kötött az Esztergom Városi Gazdakör Egyesülettel a „kivett kultúrházként” nyilvántartott, Simor J. u. 63. sz. alatti ingatlan 51/100-ad részére. Az ajándékozás célja az ingatlan inkubátorházzá történő átalakítása volt. Ezt a célt kívánta elősegíteni az ingatlan 49/100-ad részére szintén 2017-ben az Egyesület és az Önkormányzat között létrejött ingyenes használati szerződés is. Ezt követően az Önkormányzat úgy döntött, hogy az inkubátorházat más helyszínen kívánja megvalósítani, így a Simor J. u. 63. sz. alatti ingatlan hasznosítására a továbbiakban nincs szándék. Az Önkormányzat megvizsgáltatta a beázások miatt rossz állapotba került épületet, amelynek rendbetétele több százmilliós költséggel járhat. Az eredeti tulajdonviszonyok visszaállítása után az Egyesület pályázati forrást tudna igényelni a helyreállítási munkálatokra. Ennek érdekében a Testület a 2017-ben kötött ajándékozási szerződés és az ingyenes használati megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntött.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként a sürgősségi indítványt tárgyalták meg. Az Önkormányzat tulajdonát képező 16382, 16442/2, 16366 helyrajzi számú ingatlanokat érintve ivóvíz- és szennyvízvezeték építésére került sor. A Solva Kft. szolgalmi jog bejegyzéséhez kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, mivel az ivóvíz- és szennyvízvezeték elhelyezkedése érinti az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat. A szolgalmi jog bejegyzéshez Esztergom Város Polgármestere a 223/2021. (VI.23.) határozatával hozzájárult. Az Északdunántúli Vízmű Zrt., valamint az Önkormányzat között a szolgalom ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez megállapodás kötése szükséges, melynek értelmében a Felek vízvezeték vezetési, valamint csatorna vezetési szolgalmi jogot alapítanak a vezeték üzemeltetése céljából. A képviselő-testület jóváhagyta a megállapodást.

Ezután zárt ülésen tárgyaltak az Esztergom, belterület 17475/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos megállapodásról és az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről.

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020