Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Szervezeti egységek

Szervezeti egységek

20. április 20. 17:14 hétfő

POLGÁRMESTERI KABINET

Ligeti András önkormányzati főtanácsadó/kabinetfőnök ligeti.andras@esztergom.hu +36 (33) 542-084
Kotán-Wieszt Eleonóra titkárságvezető kotan.eleonora@esztergom.hu +36 (33) 542 089

A Polgármesteri Kabinet a Hivatal előkészítő, véleményező, irányító szervezete, mely a polgármester közvetlen irányítása alá tartozik.

Segíti a polgármester hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek előkészítését, végrehajtását.
A polgármester által meghatározottak szerint ellátja a polgármester napi munkájához kapcsolódó feladatokat.
Előkészíti, összehangolja, megszervezi a polgármester ügyfélfogadását, kapcsolattartását.
Megjeleníti az Önkormányzat és a Hivatal közleményeit, hirdetményeit.
Ellátja a nyilvánosság kezelésével kapcsolatosan felmerülő feladatokat.
Együttműködik a Hivatal érintett szervezeti egységeivel, munkatársaival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.
Kapcsolatot tart a helyi és országos írott és elektronikus médiával, koordinálja a sajtó képviselőitől érkező megkereséseket, előkészíti a sajtótájékoztatókat.
Városi, hivatali rendezvények, megemlékezések, ünnepségek előkészítése, koordinálása, abban való közreműködés.
Közreműködés a szépkorúak személyes köszöntésében.
A polgármester programjának szervezése, koordinálása.
A polgármester tevékenységével, programjával, városi eseményekkel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása.
Kapcsolattartás magánszemélyekkel, cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel.
Protokoll feladatok ellátása.
Városstratégiai kérdésekben a polgármesteri döntés előkészítésének segítése.
A munkájához kapcsolódó képviselő-testületi előterjesztések előkészítése a polgármester megbízása alapján.
Szoros kapcsolatot tart a Hivatal belső szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel és gazdasági társaságokkal.
A testületi ülések közötti eseményekről szóló tájékoztató elkészítése.
Helyi címek és díjak továbbá polgármesteri és egyéb önkormányzati elismerések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása és nyilvántartások vezetése. 
Városmarketinggel kapcsolatos feladatok ellátása, ideértve az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok ezzel kapcsolatos feladatainak koordinálását is.

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

Gál Judit osztályvezető gal.judit@esztergom.hu +36 (33) 542-070
Hidasi Gabriella osztályvezető-helyettes hidasi.gabriella@esztergom.hu +36 (33) 542-012
Felelős a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.
Felelős a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért.
Operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok figyelembevételével.
A Költségvetésről szóló törvény által meghatározott feladatok, az önkormányzati költségvetés tervezése, végrehajtása, költségvetési beszámolók, havi és negyedéves jelentések, bevallások elkészítése, költségvetési ellenőrzés.
Az önkormányzat által irányított, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása megállapodás alapján.
Az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre vonatkozó állami hozzájárulások igénylése, információk biztosítása, kimutatások készítése.
Az önkormányzati, a hivatali és az intézményi rendszeres és nem rendszeres bérek, változóbérek, hóközi személyi juttatások számfejtése a KIRA rendszerben.
A gazdálkodáshoz, könyvviteli munkához kapcsolódó számviteli politika és a körébe tartozó belső szabályzatok elkészítése, a számlatükör kialakítása, a számlarend elkészítése.
Az Önkormányzatot, a Hivatalt és az intézményeket megillető követelés nyilvántartása, behajtásokra irányuló intézkedések megtétele, a behajtások nyomon követése, amennyiben a behajtás nem más szervezeti egység feladatkörébe tartozik.
Kapcsolattartás a MÁK-kal, ÁSZ-szal, NAV-val, a belső ellenőrrel, könyvvizsgálóval, az önkormányzat intézményeivel, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal.
Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos pénzügyi vonatkozású ügyintézés.
Házipénztár üzemeltetése.
Gazdálkodási jogosultságok naprakész nyilvántartása, folyamatos ellenőrzése.
A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladatainak végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos gazdálkodás.
Közreműködik a közbeszerzési törvényből, valamint a közbeszerzési szabályzatból adódó pénzügyi vonatkozású feladatok ellátásában, az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési ügyeiben.
Számlázás, banki kapcsolattartás.
Az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzatok, a Hivatal és az önkormányzati intézmények nagy értékű tárgyi eszközeinek mennyiségi és értékbeni nyilvántartása, kis értékű tárgyi eszközeinek mennyiségi nyilvántartása.
Az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, a hivatali és intézményi beruházások, felújítások nyilvántartása, üzembe helyezése; a tárgyi eszközök aktiválásának elvégzése.
Az előírt időszakonkénti leltározás elvégzése az Önkormányzatnál és a Hivatalnál.
Az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, hivatali és intézményi selejtezési eljárásában való részvétel.
Folyamatos főkönyvi ellenőrzés, kontrolling, monitoring.
A pénzügyi teljesítések rendjének meghatározása, végrehajtása, dokumentálása, illetve naprakészen tartása.

JEGYZŐI OSZTÁLY

A Képviselő-testület által kinevezett magasabb vezetők, a gazdasági társaságok ügyvezetői, a polgármester, az alpolgármesterek és a hivatali köztisztviselők személyi anyagának kezelése, karbantartása.
A közszolgálati alap- és központi nyilvántartás naprakész vezetése, aktualizálása.
Pályáztatással, álláshirdetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Számítástechnikai feladatok ellátása.
Hardver és szoftverfejlesztés, információs rendszerfejlesztés.
Számítógépes hálózat karbantartása, fejlesztése.
Adatvédelmi feladatok ellátása.
Önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéseihez tanácsadás, segítségnyújtás az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez, karbantartásához, a meghibásodások kiküszöböléséhez.
Közreműködés a meglévő térinformatikai adatbázis karbantartásában és továbbfejlesztésében.
Beérkező, kimenő iratok iktatása, irattározás, selejtezés feladatainak intézése.
A Hivatal teljeskörű postázási feladatainak ellátása.
Az országgyűlési képviselők választásával, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament, a Nemzetiségi Önkormányzatok tagjainak választásával, népszavazással, népi kezdeményezéssel, népszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása.
Ellátja a képviselő-testületi, valamint a bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek biztosítását.
A Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok az önkormányzati társulás döntéshozó szervei elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzése.
Az önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele.
Nyilvántartja a hatályos rendeleteket, határozatokat, utasításokat.
Közmeghallgatás megszervezésével járó feladatok ellátása.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
A hivatali gépjárművekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
Az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Társulás üléseinek előkészítésével kapcsolatos teendők.
Nyilvántartást vezet a Hivatal tárgyalásra, rendezvénytartásra alkalmas helyiségeinek (Díszterem, Nagyterem, Gadányi terem, Kistárgyaló) beosztásáról.
A Hivatal karbantartási feladatainak ellátása.
Munkavédelmi feladatok ellátása.

Közjóléti és köznevelési feladatok

Települési és rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
Közköltséges temetéssel kapcsolatos ügyintézés ellátása.
Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, gyermekorvosi és fogászati szolgálatokkal kapcsolatos teendők ellátása.
Környezettanulmányok készítése.
Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
Nemzetiségi és esélyegyenlőségi feladatok ellátása.
Szociális és gyermekvédelmi intézményekkel történő kapcsolattartás.
Védőnői szolgálat működésének felügyelete, orvosi, védőnői ellátás.
Segíti az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmények szakmai, gazdasági tevékenységét, e feladatkörében ellátja az önkormányzati óvodák, bölcsőde felügyeletével, irányításával kapcsolatos fenntartási, döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat.
Előkészíti az intézményvezetőket érintő személyi ügyeket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról, valamint kezeli a személyi anyagokat és a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat ellátja.
Véleményezi a nevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatait.
Rendszeresen kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, érdekképviseletekkel.
Ellenőrzi az intézmények statisztikai adatszolgáltató tevékenységet.
Közreműködik a nevelési intézményeket érintő költségvetési ellenőrzések végrehajtásában.
Előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában.
Segíti az Önkormányzat által fenntartott sportintézmények szakmai, gazdasági tevékenységét.
Ellátja az Önkormányzat által fenntartott sportintézmények felügyeletével, irányításával kapcsolatos döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat.
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok.
A Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.

Magánjogi jellegű feladatok

Az Önkormányzat közvetett vagy közvetlen (rész)tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
Önkormányzati társulás létrehozásával, illetve az ahhoz történő csatlakozással vagy kiválással kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
Önkormányzati alapítványokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
Az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések elkészítése és felülvizsgálata.
Az önkormányzati intézmény létrehozásával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
Más önkormányzatokkal, a testvérvárosokkal, gazdasági szervezetekkel, pénzintézeti szervekkel kötött megállapodások, szerződések teljes körű ügyintézése.
Az Önkormányzat és a Hivatal perbeli képviselte, peres és nem peres eljárások vitele.
A fizetési meghagyás teljes körű ügyintézése.
Adatvédelmi feladatok ellátása

HATÓSÁGI OSZTÁLY

Bódiné Hellebrand Anita osztályvezető bodine.anita@esztergom.hu +36 (33) 542-018
Krasula Roland János osztályvezető-helyettes krasula.roland@esztergom.hu +36 (33) 542-092

Általános igazgatási jellegű feladatok

Közreműködik a családi események rendezésénél, valamint az állampolgársági ügyekben.
Anyakönyvi ügyek intézése.
Hagyatéki ügyintézés.
Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés.
Jegyző hatáskörébe tartozó ipari és kereskedelmi ügyintézés.
Népesség nyilvántartási feladatok.
Telepengedélyezés, teleplétesítésének bejelentésével kapcsolatos ügyintézés, ellenőrzés.
Jegyző hatáskörébe tartozó fogyasztóvédelmi ügyek.
Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, ellenőrzése.
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi hatósági, valamint szolgáltatás felügyeleti, hatósági feladatok ellátása.
Vadkárral kapcsolatos eljárás.
Állatvédelemmel, állatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, eb nyilvántartás vezetése.
Hatósági bizonyítványok kiadása.
Termőföldek értékesítésével és haszonbérletével kapcsolatos kifüggesztések intézése.
Előkészíti a külföldi állampolgár ingatlanszerzéséhez szükséges nyilatkozatot.
A levegő, valamint a zaj- és rezgésvédelmi központi jogszabályok szerinti feladatok ellátása, valamint az ezekre vonatkozó helyi rendelet végrehajtása.
Általános hirdetmények kifüggesztésének intézése.
Birtokvédelem.
Hatósági ellenőrzést végez a 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján.
A Központi Statisztikai Hivatal felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesz.
Vezeti a jogszabályokban kötelezően előírt nyilvántartásokat.
Segíti az Esztergom-Kertváros Településrészi Önkormányzat munkáját a kirendeltségen keresztül.
Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása.
Vízi létesítményekkel kapcsolatos engedélyek kiadása.
Teljes körűen ellátja a házszámozási feladatokat.
Rendeletben meghatározottan a polgármesteri hatásköbe tartozó településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárást lefolytatja.
Behajtási engedélyek kiadása.
Tárolási engedélyek kiadása.
Társasházak törvényességi felügyelete.

Adóhatósági feladatok

Helyi adók bevallása alapján történő adókivetés, kiszabás, beszedés, utólagos adó megállapítás, adó ellenőrzés, nyilvántartás vezetés.
Adóbehajtás, méltányossági ügyek, pénzforgalom könyvelésének feladatai.
Belföldi gépjárművek adójának megállapítása, kivetése, beszedése, ellenőrzés és nyilvántartás.
Adók módjára behajtandó köztartozások beszedése.
Mezőőri járulékok kivetése, beszedése, nyilvántartás vezetése, behajtása.
Talajterhelési díj beszedése, díjfizetési kötelezettség ellenőrzése, nyilvántartás.
Adó és értékbizonyítvány kiállítása.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó beszedése, adófizetési kötelezettség ellenőrzése, nyilvántartása.
Előkészíti a helyi adórendeletek tervezetét.
Bejelentés desztillálóberendezés szerzéséről.

Rendészeti jellegű feladatok

Közreműködés állategészségügyi, állattartási feladatok ellátásá­ban.
Helyi rendeletben foglalt kötelezettségek betartásának ellenőrzése.
Mezőőri szolgálat feladatainak koordinálása, ellenőrzése.
A város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevé­kenység megszüntetése, szankcionálása.
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
Közreműködés a közrend, a közbiztonság, a közterület, az önkormányzati vagyon, az épített és a természeti környezet védelmében.
Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőr­zésében.
Intézkedés vagy intézkedés kezdeményezése, a feladatkörébe tartozó jogsza­bálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése vagy tudomásra jutása esetén, szabálysértés elkövetőjével szemben jogszabályban meghatározott esetekben és az önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén - külön felhatalmazással - helyszíni bírság alkalmazása. 

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Berek Eleonóra osztályvezető berek.eleonora@esztergom.hu +36 (33) 542-003
Halászné Kolláth Mária osztályvezető-helyettes h.kollath.maria@esztergom.hu +36 (33) 542-064

Beruházásokkal kapcsolatos feladatok

Önkormányzati beruházások előkészítése.
A beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások üzembe helyezése.
Közreműködik a közműtársulások szervezésében a jelentősebb lakossági hozzájárulásból megvalósuló beruházások esetében, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat.
Irányítja, felügyeli az önkormányzati beruházási, felújítási munkálatokat és segíti az intézmények ez irányú munkáját.
A beruházások tekintetében műszaki ellenőrzést végez és végeztet, terveket készít, készíttet.
Az önkormányzati gazdasági társaságok építési – létesítési – beruházásai műszaki tartalmának véleményezése.
A beruházási projektek teljes körű lebonyolítása, utógondozása.
Tőkebevonást megcélzó városi fejlesztési projektek készítése, annak koordinálása, önkormányzati vállalkozások létrehozásával kapcsolatos fel­adatok ellátása.
Közbeszerzések előkészítésében részvétel, közbeszerzési feladatok ellátása, lebonyolítása, közbeszerzési szakértőkkel való együttműködés.
A Közbeszerzési Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
Fejlesztési-, közlekedési-, beruházási koncepciók kidolgozása.
Előkészíti és szakmailag koordinálja a város településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját.

Pályázatokkal kapcsolatos feladatok

Az Önkormányzat fejlesztési lehetőségeinek folyamatos figyelemmel kísérése.
Pályázatfigyelés, pályázatok készítése és rendezése, továbbá összefogja és koordinálja a települést és a Hivatalt érintő pályázati lehetőségeket.
Összefogja és felügyeli a pályázati kiírás megszervezését, a pályázati anyag előkészítését, szükség szerint szakértő, illetve a Hivatal illetékes szervezeti egységeinek bevonását, a pályázati anyag jóváhagyásra való felterjesztését, a pályázat benyújtását.
Nyilvántartást vezet a benyújtott pályázatokról; a nyertes pályázatokat további intézésre átadja a Hivatal illetékes szervezeti egységének, illetve saját hatáskörben intézi a teendőket.
Saját készítésű előterjesztések esetén részt vesz az illetékes bizottság és a Képviselő-testület ülésein.
Tevékenységi körébe tartozó ügyekben intézi a szerződéseket.
Tevékenységi körével összefüggésben pályázatokat készít.
Közbeszerzések előkészítésében részvétel, közbeszerzési feladatok ellátása, lebonyolítása, közbeszerzési szakértőkkel való együttműködés.

Főépítészi feladatok

dr. Zsembery Ákos főépítész zsembery.akos@esztergom.hu +36 (33) 542-019
Településrendezési eszközök, településfejlesztési dokumentumok és településképi rendelet hatályosulásának figyelemmel kísérése.
Működteti a tervtanácsot.
Ellátja a műemlékvédelemhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott feladatokat. 
Előkészíti a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozást.
Szakmai véleményével, állásfoglalásával (szakmai konzultáció) segíti a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását. Rendeletben meghatározottan a polgármesteri hatásköbe tartozó településképi véleményeket kiadja.
Ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési szabályzatainak elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat.
Előkészíti a rendeletet a helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről. 
Figyelemmel kíséri a közterület-foglalási engedélyek helyi építési szabályzatokhoz és településképi rendelethez történő megfelelését.
Vagyongazdálkodási ügyekben képviseli a rendezési tervekben lefektetett településfejlesztési célokat, kártalanítási ügyekben vizsgálja a rendezési tervek előírásait.
Tervezési feladatokat bonyolít le.
Kompetenciájába tartozó helyi jogszabályi változásokról tájékoztatja a lakosságot, illetve a jogszabályban előírt és a partnerségi tervnek megfelelő szerveket és szervezeteket.
Előkészíti és szakmailag koordinálja a város településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját.
Az ügyfelek kérdéseit, kérelmeit megválaszolja.
Részt vesz a magasabb rendű tervek - megyei területfejlesztési koncepció, OTRT, nemzeti közlekedési stratégia - véleményezésében, műhelymunkáiban.
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
Figyelemmel kíséri, és képviseli a település érdekeit a várost érintő projektekben.
Véleményezi a járási és szomszédos települések településfejlesztési dokumentumait és településrendezési eszközeit.
Ellátja a város közterületén lévő emlék, - históriatáblákkal, műalkotásokkal kapcsolatos teendőket, bonyolítja a szobor programot.
Homlokzat-felújítási pályázatok teljeskörű intézése.
Közreműködik az esztergomi értéktár munkájában.
Szervezi az „Építészeti Napok” rendezvényt.

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

Szakmáry-Fekete Mónika osztályvezető-helyettes fekete.monika@esztergom.hu +36 (33) 542-076
Parlagfű mentesítésre vonatkozó feladatok ellátása.
Fakivágási engedélyek kiadása.
A városi környezetvédelmi program elkészítésének és végrehajtásának koordinálása.
A szúnyoggyérítés koordinálása.
Rágcsálóírtással kapcsolatos feladatok ellátása.
Kapcsolattartás az önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokkal.
Közmeghallgatás szervezése és hirdetés kifüggesztése a környezet védelméről szóló törvény előírása szerint.
Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadása.
Növényvédelmi növényegészségügyi feladatok.
Személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok.
Természetvédelmi feladatok ellátása.
Kommunális igazgatási feladatok ellátása.
Környezeti hatásvizsgálatokban szakhatóságként közreműködés.
A hulladékról szóló 2011. évi CLXXXV. tv. Által önkormányzati hatáskörbe utalt feladatok ellátása.
Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények, ingatlanok kisjavítási, karbantartási munkáinak elvégeztetése.
Zárt rendszerű esővízcsatornák karbantartása, tisztíttatása.
A város közigazgatási területén a házi szennyvízgyűjtő műtárgyak szennyvízeinek elszállítási ügyei.
Közvilágítással, díszvilágítással kapcsolatos ügyintézések.
Parkolóhely megváltások engedélyezése.
Burkolatbontási hozzájárulások kiadása.
Forgalmi renddel kapcsolatos ügyek intézése, forgalmi táblák kihelyezése.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

dr. Mayer Noémi osztályvezető mayer.noemi@esztergom.hu +36 (33) 542-048
Csöppű Mónika osztályvezető-helyettes csoppu.monika@esztergom.hu +36 (33) 542-014
Kapcsolattartás az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetésével, megbízott külső céggel, a vagyonkataszter gondozása.
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos jognyilatkozatok, tulajdonosi hozzájárulások előkészítése. Idegen ingatlanon fennálló, az önkormányzatot megillető jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával egyéb ingatlanokkal kapcsolatos bérleti, használati, hasznosításra elidegenítésre vagy tulajdonszerzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos döntésre előkészítő feladatok elvégzése, a döntések határidőre történő végrehajtása és a kapcsolódó eljárások lefolytatása.
Kapcsolattartás az önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokkal.
Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítése.
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
Közterület-használati engedélyek kiadása.
Közterület használatra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása.
Településrendezési szerződések készítése.
Kapcsolattartás az önkormányzat által lapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokkal.
Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020